iconandlight

Iconography and Hand painted icons

Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκεν.Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος

Leave a comment

Ἀνακομιδὴ τῶν Τιμίων Λειψάνων τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως

ἑορτάζει Στίς  27 Ἰανουαρίου

chrysostomosὉ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ἐκοιμήθη ἀπό τήν πολυχρόνια ταλαιπωρία καί ἀπό τήν ἐξάντληση στίς 14 Σεπτεμβρίου τοῦ 407 μ.Χ. καθ᾽ ὁδὸν πρὸς τὴν τρίτη του ἐξορία ἀπό τήν αὐτοκράτειρα Εὐδοξία  στὴν Πιτιούντα τοῦ Πόντου. Τὰ τελευταῖα λόγια του ἦταν: «Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκεν».Τάφηκε στά Κόμανα τοῦ Πόντου στόν Ναό τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Βασιλίσκου μαζὶ μὲ τὰ ἅγια λείψανα τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Βασιλίσκου καὶ Λουκιανοῦ, καθὼς εἶχε ἀποκαλυφθεῖ σὲ αὐτὸν ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς ἴδιους διὰ νυκτερινῆς ὀπτασίας, ὅταν ἀκόμη ζοῦσε.Τό σεπτό λείψανό του περίμενε ἐκεῖ ἐπί περίπου τριάντα ἔτη.

Τό ἔτος 434 μ.Χ. Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ἐξελέγη ὁ μαθητής τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου Ἅγιος Πρόκλος, ὁ ὁποῖος παρεκάλεσε τόν αὐτοκράτορα Θεοδόσιο νά ἐνεργήση ὥστε τό λείψανο τοῦ μεγάλου αὐτοῦ πατέρα τῆς Ἐκκλησίας νά ἐπιστρέψη στήν Κωνσταντινούπολη. 

Ὅταν ὁ Αὐτοκράτορας Θεοδόσιος ὁ Β΄ προσπάθησε τὸ ἔτος 438 νὰ μεταφέρει τὸ ἱερὸ του λείψανο στὴν Κωνσταντινούπολη, ὁ Ἅγιος ἀρνεῖτο καὶ ἔμενε ἀκίνητος, κατὰ τρόπο θαυματουργικό.Τό γεγονός αὐτό θεωρήθηκε ὅτι συνεδέετο μέ τήν ἄδικη καί βάναυση συμπεριφορά τοῦ Ἀρκαδίου καί τῆς Εὐδοξίας πρός τόν Χρυσόστομο.  Τότε ὁ Αὐτοκράτορας ἀναγκάστηκε νὰ τοῦ ἀπευθύνει  γράμμα μετανοίας.Αὐτὴ τὴν ἐπιστολὴ τοῦ αὐτοκράτορα τὴν πῆγαν στὸν Ἅγιο καὶ τὴν τοποθέτησαν πάνω στὴν λάρνακά του. Τότε ὁ Ἅγιος ἔδωσε τὸν ἑαυτό του στοὺς ἀπεσταλμένους τοῦ χρυσοστομου ανακομιδη λειψανουαὐτοκράτορα καὶ ἔτσι αὐτοὶ μετέφεραν τὴν λάρνακα στήν Κωνσταντινούπολη.Ἀπό τὸ λιμάνι ὁδηγήθηκε ἐν πομπῇ καὶ τοποθετήθηκε στὸ σύνθρονο τοῦ Ναοῦ τῆς Ἃγίας Εἰρήνης καί ἅπαντες ἐβόησαν: «Ἀπόλαβέ σου τὸν θρόνον, Ἅγιε». Στήν συνέχεια  ἡ Λάρνακα τοποθετήθηκε σέ αὐτοκρατορική ἅμαξα καί μεταφέρθηκε στόν περιώνυμο Ναό τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων. Ἐκεῖ ἔβαλαν τό ἅγιο Λείψανο πάνω στήν ἱερή καθέδρα καί ἔγινε ἕνα θαυμαστό σημεῖο. Ὁ Ἅγιος ἐπεφώνησε πρός τόν λαό τό «Εἰρήνη πᾶσι». 

Ἐπειδή ὅμως ὁ τάφος τῆς αὐτοκράτειρας Εὐδοξίας ἐσείετο ὅλα αὐτά τά χρόνια μετά τήν κοίμηση τοῦ Ἁγίου, ὁ Ἀρκάδιος παρεκάλεσε νά τοποθετηθῇ ἐπί τοῦ τάφου τό ἱερό Λείψανο τοῦ Ἁγίου καί γονατιστός  ἐδέετο νά τήν συγχωρήσῃ ὁ Ἅγιος. Τότε ἀκούσθηκε καί πάλι ἡ φωνή τοῦ Ἁγίου ὁ ὁποῖος εἶπε: «τῇ Εὐδοξίᾳ συγχώρησις». Ἔτσι σταμάτησε νά σείεται ὁ τάφος τῆς ἀσεβοῦς Εὑδοξίας.

XERI_AG._IOANNOY_XRYSOSTOYMOY._MONH_FILOTHEOY_ATHOSἉγία Κάρα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου εὑρίσκεται στήν Ἱερά Μονή Βατοπαιδίου τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Τό δεξί του χέρι σέ στάση εὐλογίας εἶναι θησαυρισμένο στήν Ἱερά Μονή Φιλοθέου τοῦ Ἁγίου Ὄρους.

Λόγος ἐγκωμιαστικὸς τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου, στήν ἀνακομιδὴ τοῦ λειψάνου τοῦ Ἁγίου Πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου

Ι.Χρυσόστομος-743x1024”…Να ὀνομάσουμε τὸν Χρυσοστομο φίλο γνήσιο τῆς Θεοτόκου; Ναί, καὶ αὐτὸ τὸ ἀξιώθηκε! Εὑρισκόμενος ὁ Ἅγιος για τὴν ἀσθένειά του ἔξω ἀπὸ τὴν Κων/λη, ἐκεῖ που προσευχόταν κατὰ τὸ μεσονύκτιο, εἶδε ξύπνιος τὴν Κυρία Θεοτόκο, ἡ ὁποία ἦλθε πρὸς αὐτὸν μὲ ἀπειρο φῶς καὶ ἔχοντας τριγύρω τῆς πλῆθος ἀπὸ ἄνδρες καὶ γυναῖκες τοῦ εἶπε αὐτὰ μὲ φωνὴ χαριέστατη: «Ἰωάννη, τοῦ ἐμοῦ θεράπων Υἱοῦ καὶ Θεοῦ, καλὰ ἀγωνίστηκες τὸν ἀγῶνα τῆς ἀσκήσεως, καλὰ ἐποίμανας τὸ λογικὸν ποίμνιον, ἀλλὰ ἀνδρίζου ἀκόμη καὶ κραταιοῦ. Διότι ἰδοὺ καὶ μαρτυρικὸς σὲ ἀναμένει δρόμος καὶ ἀθλητικὸ σὲ περιμένει στάδιο διὰ ποικίλων πόνων καὶ πειρασμῶν, για να καταστῇ φανερὴ ἡ δοκιμασία σου καὶ στῇ γῆ καὶ τὸν οὐρανό…. Ἂς ἀγαλλιασθὴ λοιπὸν καὶ ἂς χαρῇ τὸ πνεῦμά σου, διότι σὲ ἔχει ἀποταμιευθεῖ καὶ χαρὰ στους οὐρανούς, ἀνάλογα μὲ τὶς θλίψεις σου».

 Ἐπίσης καὶ ἡ θαυμαστὴ ὀπτασία που εἶδε ὁ ἅγιος Κύριλλος ὁ Ἀλεξανδρείας.Ὁ θεῖος του πατριάρχης Ἀλεξανδρείας Θεοφίλος εἶχε ἐχθρὸν τὸν ἅγιο Χρυσοστομο…

Βλέπει μία φορὰ σὲ ὅραμα τὴν Κυρία Θεοτόκο, μαζὶ καὶ τὸν ἅγιο Χρυσοστομο, να συνομιλοῦν μεταξὺ τοὺς σὲ ἕνα πάμφωτο καὶ ὡραιότατο τόπο. Βλέποντας τούς, ὅμως, ἐπιθυμοῦσε καὶ ἐζητοῦσε να πάη κοντὰ καὶ αὐτὸς ἀλλὰ ὁ θεῖος Χρυσόστομος τὸν ἐπιτιμοῦσε καὶ τὸν ἐμπόδιζε. Τότε, ἀκούει φωνὴ ἀπὸ τὴν Θεοτόκο, ποὺ ἔλεγε πρὸς τὸν Χρυσοστομο αὐτά: Συγχώρησε τὸν χάριν ἐμοῦ (για χάρι δική μου), διότι πολλὰ ἐπάσχισε, ἐκοπίασε για ἔμενα, καταντροπιάσας τὸν ὑβριστῇ Νεστόριο, καὶ ἔμενα Θεοτόκο μὲ ἀνακήρυξε. Ἀπὸ ἄγνοια τὴν ἀσχήμη για σένα ὑπολήψη – γνώμη ἐσχημάτισε καὶ θὰ φανέρωση αὐτήν, ποὺ ἀπέκτησε μὲ ἐπιγνώση.

 Μετὰ ἀπὸ αὐτὸ τὸ ὅραμα ὁ ἅγιος Κύριλλος, ἔγινε μεγάλος φίλος τοῦ Χρυσοστόμου, ἐπαινώντας αὐτὸν καὶ συνέγραψε πρόχειρα καὶ τὸν βίον Τοῦ…”

Ἀπολυτίκιον Ἦχος πλ. δ’.

Η 0 τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσὸς, ἐκλάμψασα χάρις τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s