iconandlight

Iconography and Hand painted icons


Ὁσία Ὀλυμπιάδα ἡ Διακόνισσα

Ὁσία Ὀλυμπιάδα ἡ Διακόνισσα

Ἑορτάζει στὶς 25 Ἰουλίου

Ολυμπιάδα, η διακόνισσαΗ ΑΓ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ……..Ὁ ἱερός Χρυσόστομος δοκιμάστηκε πολύ στήν ζωή του, ἀφοῦ ὑπέστη ἐξορίες καί διωγμούς ἐξ αἰτίας τοῦ φθόνου καί τῆς κακίας τῶν ἀνθρώπων, ἀλλά μέ τόν πνευματικό του ἀγώνα καί κυρίως μέ τήν ὑπομονή καί τήν ἀδιάλειπτη προσευχή κατόρθωνε νά διώχνη τήν θλίψη καί τήν ἀθυμία καί νά ἔχη χαρούμενη διάθεση. Μάλιστα, ἐμψύχωνε καί παρηγοροῦσε ὅσους τόν ἐπισκέπτονταν, ἀντί νά δέχεται αὐτός παρηγορία ἀπό ἐκείνους. Συμβούλευε δέ, μέσα ἀπό τίς ἐπιστολές του, καί τήν μαθήτρια καί πνευματική του κόρη Ὀλυμπιάδα νά κάνη τό ἴδιο. Δηλαδή, νά διώχνη τήν ἄμετρη λύπη καί ἀθυμία καί νά ἀγωνίζεται, μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί τήν συνδρομή τοῦ «κυβερνήτη λογισμοῦ», νά διατηρῆ τήν εἰρήνη τῆς ψυχῆς της καί νά ἔχη χαρούμενη διάθεση ἐνώπιόν του Θεοῦ καί τῶν ἀνθρώπων. Στήν συνέχεια, θά καταγραφοῦν χαρακτηριστικά ἀποσπάσματα ἀπό τίς ἐπιστολές αὐτές.

«Ὅσο σφοδρότερη εἶναι ἡ τρικυμία, τόσο καί τά βραβεῖα εἶναι μεγαλύτερα, ἄν τήν ὑποφέρετε συνεχῶς μέ εὐχαρίστηση καί μέ τήν πρέπουσα ἀνδρεία, ὅπως καί κάμνετε…»

Πρός τήν Διακόνισσα λυμπιάδα” πιστολή 9ηἉγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου «Γιατί στενοχωριέσαι πού δέν μπόρεσες νά κάνεις κάτι, ὥστε νά φύγω ἀπό τήν Κουκουσό; Αὐτό τό ἔκανες ἤδη μέ τήν προαίρεση καί μέ τίς διάφορες ἐνέργειες πρός τούς ὑπεύθυνους παράγοντες, κινητοποιώντας τούς πάντες καί τά πάντα. Ἄν τελικά, δέν εὐοδόθηκε ὁ σκοπός αὐτῶν τῶν κινητοποιήσεων, ἐσύ γιατί θά πρέπει νά λυπᾶσαι καί νά πονᾶς; Μπορεῖ ὁ Θεός νά θέλει νά διανύσω διπλό δρόμο, ὥστε νά μέ ἀμείψει περισσότερο. Γιατί λοιπόν πονᾶς γιά ἐκεῖνα πού μέ ἀνακηρύττουν νικητή; Ἐσύ θά ἔπρεπε νά σκιρτᾶς γι’ αὐτά καί νά χορεύεις φορώντας στεφάνια. Κι αὐτό γιατί καταξιώθηκα νά δεχθῶ τέτοια τιμή ἡ ὁποία ὑπερβαίνει τήν ἀξία μου.

Σέ λυπεῖ μήπως ἡ ἐρημιά πού ἐπικτρατεῖ ἐδῶ; Καί τί εἶναι γλυκύτερο ἀπό τήν ἐδῶ διαμονή; Ἐδῶ εἶναι ἡσυχία, γαλήνη, πολλή ἀμεριμνία καί ὑγιεινό κλῖμα. Ἄν ὁ τόπος δέν ἔχει καταστήματα καί ἀγορά, ἐμένα τί μέ ἀπασχολεῖ αὐτό; Στήν πραγματικότητα μοῦ ἔρχονται τά πάντα σάν νά βρισκόμουν καί νά ψώνιζα σέ μεγάλα καταστήματα. Ἐδῶ ἔχω δικό μου ἄνθρωπο, τόν ἐπίσκοπο καί τόν Διόσκουρο πού κάνει τά πάντα γιά νά μέ ἀναπαύσει. Θά σοῦ μιλήσει γι’ αὐτό τό θέμα καί ὁ καλός μας Πατρίκιος. Αὐτός θά σοῦ περιγράψει τό πόσο εὐχάριστα ζῶ ἐδῶ, μέ πόση ἀνάπαυση καί εὐκολία.

Ἄν βέβαια θρηνεῖς γιά ὅσα συνέβησαν στήν Καισάρεια αὐτό δέν σέ τιμᾶ. Διότι καί ἐκεῖ πάλι πλέχθηκαν γιά μένα λαμπρά στεφάνια, ὥστε ὅλοι νά μέ ἐξυμνοῦν, νά μέ θαυμάζουν καί νά ἀποροῦν, μή ἐννοώντας τούς λόγους γιά τούς ὁποίους βρέθηκα στήν ἐξορία καί σέ τόσο μεγάλη κακοπάθεια. Αὐτά ὅμως νά μήν τά πεῖς σέ κανέναν, ἄν καί πολλοί τά συζητοῦν ἤδη καί τά διαδίδουν. Πράγματι, ὁ ἀγαπητός μου Παιάνιος μοῦ εἶπε ὅτι οἱ πρεσβύτεροι τοῦ ἐπισκόπου Φαρετρίου πού βρίσκονται ἐδῶ διαδίδουν ὅτι ἔχουν κοινωνία μέ ἐμένα καί ὅτι δέν συμμερίζονται τίς ἀπόψεις τῶν ἀντιθέτων, δέν ἔχουν καμιά σχέση καί πολύ περισσότερο, καμιά κοινωνία μαζί τους. Γιά νά μή ξεσηκωθοῦν λοιπόν καί ἀρχίσουν νά μᾶς ἐπιτίθενται ἀνοικτά, κράτησε σιωπή σχετικά μέ ὅ,τι σοῦ λέω.

Ιωάννης Χρυσόστομος_ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ-45356346Αὐτά πού μᾶς συνέβησαν εἶναι πραγματικά πολύ θλιβερά. Ἀκόμα κι ἄν δέν μοῦ εἶχε συμβεῖ τίποτα ἄλλο κακό, θά ἀρκοῦσαν ὅσα συνέβηκαν ἐκεῖ γιά νά μοῦ ἐξασφαλίσουν πλούσια βραβεῖα. Τόσο πολύ κινδύνευσα, ὥστε ἔφθασα μέχρι τό θάνατο. Παρακαλῶ ὅμως αὐτά νά τά κρατήσεις μόνο γιά τόν ἑαυτό σου. Θά σοῦ τά διηγηθῶ ὅλα σύντομα, ὄχι γιά νά σέ λυπήσω, ἀλλά γιά νά σέ εὐφράνω. Γιατί αὐτά εἶναι τά ἀντικείμενα τοῦ ἐμπορίου μου, αὐτός εἶναι ὁ πλοῦτος μου, αὐτά εἶναι πού θά μοῦ σβήσουν τίς ἁμαρτίες μου. Ἐννοῶ τό νά βαδίζω συνεχῶς ἀνάμεσα σέ τέτοιους πειρασμούς καί ἀναπάντεχα, νά ξεπηδοῦν προβλήματα ἀπό ἐκεῖ πού δέν τό φανταζόμουνα.

Ἐπρόκειτο νά μποῦμε στήν Καππαδοκία, ἀφοῦ εἴχαμε πλέον γλυτώσει ἀπό τά χέρια τοῦ ἐπισκόπου τῆς Γαλατίας, ὁ ὁποῖος μᾶς εἶχε ἀπειλήσει μέ θάνατο. Τότε μᾶς συνάντησαν πολλοί ἄνθρωποι, λέγοντας: “Ὁ Φαρέτριος σέ περιμένει μέ ἀγωνία καί πηγαινοέρχεται ἀνησυχώντας μήπως προσπεράσετε καί δέν καταφέρει νά σέ συναντήσει. Ἔχει ξεσηκώσει μάλιστα γιά τήν ὑποδοχή σου καί ὅλα τά μοναστήρια, ἀνδρικά καί γυναικεῖα καί κάνει τά πάντα, ὥστε νά σέ δεῖ, νά σέ ἀσπασθεῖ καί νά σοῦ δείξει ὅλη τήν ἀγάπη του”. Ἐγώ βέβαια, τά ἄκουγα ὅλα αὐτά, ἀλλά στήν πραγματικότητα δέν πίστευα τίποτα ἀπό τά λεγόμενά τους. Τό μόνο πού σκεπτόμουν ἦταν ὅτι ἀσφαλῶς μέ περίμεναν ἀκριβῶς τά ἀντίθετα. Δέν ἔλεγα ὅμως τίποτα ἀπ’ αὐτά πού εἶχα μέσα μου σ’ ἐκείνους πού μοῦ τά μετέφεραν…

Πραγματικά, κανένα δέν ἔχω φοβηθεῖ τόσο, ὅσο τούς ἐπισκόπους, ἐκτός ἀπό λίγους.

…Σοῦ λέω καί σοῦ ἐπαναλαμβάνω ὅτι τό μόνο γιά τό ὁποῖο πρέπει νά λυπόμαστε εἶναι ἡ ἁμαρτία. Ὅλα τά ἄλλα εἶναι σκόνη καί καπνός… . Ἄν πεῖς γιά τήν ἐξορία, δέν εἶναι τίποτα ἄλλο ἀπό τό νά ἀπολαμβάνει κανείς τήν ὕπαιθρο καί τήν ἐπίσκεψη σέ διάφορους τόπους.»

Ὀλυμπιάδαolympiada«Δέν θά παύσω νά ἐπαναλαμβάνω συνεχῶς ὅτι ἡ εὔθυμη διάθεση δέν ὀφείλεται τόσο στήν φύση τῶν πραγμάτων, ὅσο στήν γνώμη τῶν ἀνθρώπων… Ἡ εὐθυμία δέν ἐξαρτᾶται ἀπό τούς ἀκίνητους νόμους τῆς φύσεως, τούς ὁποίους εἶναι ἀδύνατον νά ἀναμοχλεύσουμε καί νά μεταθέσουμε, ἀλλά ἀπό τούς ἐλεύθερους λογισμούς τῆς προαιρέσεως, τούς ὁποίους εὔκολα χειριζόμαστε».

Στήν 17η ἐπιστολή του, τονίζει ὅτι «ἐκεῖνον ποῦ δέν ἀδικεῖ ὁ ἴδιος τόν ἑαυτό του, κανένας ἄλλος δέν μπορεῖ νά τόν βλάψη». Ἔστειλε, μάλιστα, σχετική πραγματεία γιά τό θέμα αὐτό στήν ὁσία Ὀλυμπιάδα καί τήν προτρέπει νά τήν μελετᾶ, ἐπειδή θά τῆς εἶναι «ἱκανό φάρμακο». Καί τῆς εὔχεται νά εἶναι πάντα, μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ καί τόν προσωπικό της ἀγώνα, δυνατή καί χαρούμενη.

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε.

Τὸν πλοῦτον σκορπίσασα, τὸν σὸν τελίῳ νοΐ, Χριστῷ ἠκολούθησας δι’ ἐναρέτου ζωῆς, Ὁσία πανεύφημε· σὺ γὰρ ἐφεπομένη, τῷ σοφῷ Χρυσοστόμῳ, χρύσεον ὤφθης σκεῦος, τῆς Χριστοῦ Ἐκκλησίας· διό σε Ὀλυμπιάς, ὁ Κύριος ἐδόξασε.

Κοντάκιον. Ἦχος δ’. Ἐπεφάνης σήμερον.

Εὐσεβείᾳ λάμψασα καὶ ἐγκρατείᾳ, τὸν Θεὸν ἐδόξασας, ἔργοις καὶ τρόποις ἱεροῖς, Ὀλυμπιὰς ἀεισέβαστε· διὸ τῆς δόξης τῆς ἄνω ἠξίωσαι.

Μεγαλυνάρια.

Χαίροις ἡ Ὁσία Ὀλυμπιάς, ἐναρέτων ἔργων, ὑποτύπωσις ἀληθής· χαίροις ἡ τῶν ἄθλων, καὶ τῆς ἁγίας δόξης, τῷ θείῳ Χρυσοστόμῳ συγκοινωνήσασα.


All men want peace but they do not know how to attain it.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΥΛΟΓΩΝ (2)Blessed are the peacemakers, for they will be called the children of God.

All men want peace but they do not know how to attain it. Paissy the Great, having lost his temper, begged the Lord to deliver him from irritability. The Lord appeared to him and said: “Paissy, if you do not wish to get angry, desire nothing, neither criticize, nor hate any man, and you will have no anger.


Αν θέλεις να προσευχηθείς σωστά, να μη πικράνεις καμιά ψυχή, γιατί αλλιώς άδικα κοπιάζεις.αββάς Νείλος

Μωϋσής Προφήτης_ Prophet Moses the God-seer_ Моисей пророк Икона_ Byzantine Orthodox Icon_ 7Είπεν ο αββάς Νείλος:

Αν θέλεις να προσευχηθείς σωστά, να μη πικράνεις καμιά ψυχή, γιατί αλλιώς άδικα κοπιάζεις“.

Είπε πάλι:

” Μη θέλεις να έρχονται τα πράγματα όπως σε συμφέρει, αλλά όπως είναι αρεστό στο Θεό. Έτσι θα είσαι την ώρα της προσευχής γεμάτος γαλήνη και χαρούμενος”

Γεροντικό του Σινά


Saint Mary Magdalene,“Christ is Risen!”

Saint Mary Magdalene, the Holy Myrrh-bearer and Equal to the Apostles

Commemorated on July 22

ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ Мария Магдалина 12_1334450406One of the myrrh-bearing women, and equal to the apostles, St. Mary was born in Magdala by the Lake of Gennesaret, of the tribe of Issachar. She was tormented by seven evil spirits, of which she was freed and healed by the Lord Jesus. She was a faithful follower and servant of the Lord during His earthly life, and also stood beneath the Cross on Golgotha and lamented bitterly with the most holy Mother of God.

Holy Tradition testifies that when the Apostles departed from Jerusalem to preach to all the ends of the earth, then Mary Magdalene also went with them. A daring woman, whose heart was full of reminiscence of the Resurrection, she went beyond her native borders and went to preach in pagan Rome. Everywhere she proclaimed to people about Christ and His teaching. When many did not believe that Christ is risen, she repeated to them what she had said to the Apostles on the radiant morning of the Resurrection: “I have seen the Lord!” With this message she went all over Italy.

With great love for the risen Lord and with great zeal, she proclaimed the holy Gospel as a true apostle of Christ. She died peacefully in Ephesus and was buried, according to tradition, in the same cave in which the seven young men (see August 4th) had been in a charmed sleep for a hundred years. They came to life, and then died.

Paschal eggs

Tradition relates that in Italy Mary Magdalene visited Emperor Tiberias (14-37 A.D.) and proclaimed to him Christ’s Resurrection. According to Tradition, she brought him a red egg as a symbol of the Resurrection, a symbol of new life with the words: “Christ is Risen!” Then she told the emperor that in his Province of Judea the unjustly condemned Jesus the Galilean, a holy man, a miracleworker, powerful before God and all mankind, had been executed at the instigation of the Jewish High Priests, and the sentence confirmed by the procurator appointed by Tiberias, Pontius Pilate.

ΜΑΡΙΑ Мария Магдалина 28745Mary repeated the words of the Apostles, that we are redeemed from the vanity of life not with perishable silver or gold, but rather by the precious Blood of Christ.

Because of this, icons of Mary Magdalene sometimes depict her holding a red egg. Thanks to Mary Magdalene the custom to give each other paschal eggs on the day of the Radiant Resurrection of Christ spread among Christians over all the world. 

Troparion, Tone 1

O holy Mary Magdalene, thou didst keep Christ’s commandments/ and follow Him Who for our sakes was born of a Virgin./ Today we celebrate thy memory/ and receive forgiveness through thy prayers.

Apolytikion Saint Mary Magdalene in the First Tone

When Christ God had been born for our sakes from the Virgin, thou faithfully didst follow him, keeping His statutes and heeding His sacred laws, O august Mary Magdalene. Hence, as we today observe thy holy remembrance, we receive the loosing of our sins and transgressions through thy holy prayers for us.


Η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή η μυροφόρος και Ισαπόστολος

Η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή η μυροφόρος και Ισαπόστολος

Εορτάζει στις 22 Ιουλίου

Μαρία Μαγδαληνή_Mary Magdalene, the Holy Myrrh-bearer_ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ23535Η Αγία μυροφόρος και Ισαπόστολος Μαρία η Μαγδαληνή, καταγόταν από τα Μάγδαλα, πόλη που βρίσκεται δυτικά της θάλασσας της Γαλιλαίας.
Όταν πληροφορήθηκε για τον Χριστό, πήγε κοντά του και απαλλάχθηκε από τα δαιμόνια που την ενοχλούσαν, θέλοντας τότε να δείξει την ευγνωμοσύνη της η Μαρία για την ευεργεσία αυτή, αφοσιώθηκε με ιδιαίτερο ζήλο στην υπηρεσία του Σωτήρα Χριστού και στην συνέχεια έγινε μαθήτρια του και Τον διακονούσε. Η Μαρία η Μαγδαληνή, ακολούθησε τον Χριστό έως το πάθος Του, έγινε μυροφόρος, είδε πρώτη την Ανάσταση, όταν αργά την νύχτα του Σαββάτου είδε τον άγγελο που κύλησε την πέτρα από την θύρα του μνημείου.
Επίσης μόλις ξημέρωσε, ενώ στέκονταν κοντά στο μνημείο, είδε δύο αγγέλους με λευκά να κάθονται στο μνημείο και μετά είδε τον Χριστό, ο οποίος μάλιστα επειδή τον πέρασε για τον κηπουρό, της είπε «Μη μου άπτου» (μην με αγγίζεις).
Μετά την ανάληψη του Κυρίου, η Μαρία πήγε στην Έφεσο στον απόστολο και ευαγγελιστή Ιωάννη.
Εκεί εκοιμήθη και ενταφιάστηκε.Τάφηκε στην είσοδο της σπηλιάς, όπου αργότερα εκοιμήθησαν οι επτά παίδες εν Εφεσω.

***

Το θαύμα των κόκκινων αυγών της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής

Το γεγονός αυτό μαρτυρείται στο Ρωσικό Μοναστήρι της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής που βρίσκεται στα Ιεροσόλυμα. Το Ρωσικό Μοναστήρι της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής χτίστηκε το 1885 από τον Ρώσο Αυτοκράτορα Αλέξανδρο τον Γ’ και τους αδελφούς του εις μνήμη της μητέρας του αυτοκράτειρας Μαρίας και το οποίο βρίσκεται στη Γεθσημανή.

Η θαρραλέα Αγία δεν φοβήθηκε τίποτε και έχοντας όπλο της την αλήθεια, το δίκαιο και την Πίστη πήγε μαζί με τη Μαρία του Κλωπά στη Ρώμη, στον ίδιο τον Αυτοκράτορα Τιβέριο για να καταγγείλει τις αυθαιρεσίες των Πιλάτου, Άννα καί Καϊάφα εναντίον του Χριστού!

Και πραγματικά καταφέρνει να ιστορήσει στον Καίσαρα όλα τα θαυμαστά γεγονότα και την άδικη καταδίκη του αθώου! Όταν δε φτάνει στό σημείο που αναφέρει την Ανάσταση του Χριστού, λέγεται πως ο Τιβέριος αντέδρασε και είπε:

«Όλα να τα πιστεύσω για Αυτόν τον Ιησού. Αλλά για Ανάσταση πως να πιστέψω»; Εκείνη την ώρα περνούσε μια υπηρέτρια με ένα καλαθάκι γεμάτο αυγά και ο Καίσαρας βρήκε την ευκαιρία να προσθέσει: «Να! Εάν αυτά τα αυγά γίνουν κόκκινα, τότε και εγώ θα πιστέψω πως ο Χριστός Αναστήθηκε»!

Αμέσως τότε και αδίστακτα η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή, πλησίασε την σκλάβα και άγγιξε τα αυγά, που αστραπιαία και θαυματουργικά έγινα όλα κόκκινα! Πήρε τότε ένα και το έδειξε στον έκθαμβο Τιβέριο λέγοντας:

Μαρίας της Μαγδαληνής Holy Incorrupt Right Hand of St. Mary Magdalene«Χριστός Ανέστη»! Τότε συγκλονισμένος ο καλοπροαίρετος Τιβέριος ομολογεί “Αληθώς Ανέστη” και δίνει άμεσα εντολή να φέρουν το γρηγορότερο μπροστά του στή Ρώμη από τα Ιεροσόλυμα τον Πιλάτο, τον Άννα και τον Καϊάφα!!!

Από εδώ έχουμε το έθιμο του κόκκινου αυγού! Διότι «Αληθώς Ανέστη ο Κύριος»! Και τα αυγά πρέπει να βάφονται κόκκινα και μόνον.

Η τιμωρία των πρωταιτίων της σταύρωσης του Χριστού

Έτσι λοιπόν, χάρη στο θάρρος και την απερίγραπτη πίστη της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής, πιάνονται στα Ιεροσόλυμα οι πρωταίτιοι της άδικης θανάτωσης του Ιησού και με συνοδεία στρατιωτών ρίχνονται σε πλοίο που ξεκινά για τη Ρώμη! Μέσα τους οι καρδιές τους τρέμουν! Ξέρουν τί τους περιμένει! Απορούν όμως πώς το έμαθε και από ποιόν ο ίδιος ο Αυτοκράτορας! 

Εν πλώ και ενώ το πλοίο βρίσκεται πλάι στην Κρήτη, ο Καϊάφας πεθαίνει υπό φρικτούς πόνους, όποτε αναγκάζονται να τον θάψουν στο ελληνικό νησί!

Οι άλλοι δύο ένοχοι φτάνουν τελικά στη Ρώμη για να παρουσιαστούν μπροστά στο αποφασιστικό βλέμμα του Καίσαρα, ο οποίος διατάζει αμέσως να γδάρουν ένα βουβάλι και με το νωπό του δέρμα να τυλίξουν τον Άννα, που ήταν πεθερός του Καϊάφα και να τον αφήσουν στον ήλιο!!! Έτσι έσφιξε το δέρμα, συνθλίβοντας κατά τρόπο μαρτυρικό και οδυνηρό τον Άννα!

Ο Καίσαρας προστάζει τότε να φέρουν μπροστά του τον Πιλάτο. Η Αγία Μαγδαληνή λέει τότε, πώς ο Πιλάτος είχε πάρει τον άρραφο χιτώνα του Χριστού που είχε υφάνει η Παναγία και πώς τον φορά!

Πράγματι ο Αυτοκράτορας διατάζει να βγάλει τη στολή του ο καταντροπιασμένος Πιλάτος και όντως φανερώνεται ο άρραφος χιτώνας του Χριστού, που τον είχε πάρει από τους στρατιώτες!!!

Ο Καίσαρας γίνεται έξαλλος! «Πώς τόλμησες να κάνεις τέτοιον άδικο φόνο στον Ιησού που έπραξε τόσα ένδοξα και θαυμάσια;» ρώτησε και ο Πιλάτος απάντησε με τρόμο πώς «για το φόβο σου Καίσαρα…αφού το πλήθος φώναζε να τον σταυρώσω»…

Μαρία Μαγδαληνή_Mary Magdalene the Holy Myrrh-bearer_ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΜΗ ΜΟΥ ΑΠΤΟΥ243654265«Μα αφού άθλιε είχες εξουσία να τον απολύσεις γιατί δεν τον απέλυσες»; τον ρώτησε ο Καίσαρας και χωρίς να περιμένει απάντηση, πρόσταξε να τον κλείσουν σε μία φυλακή έξω από την πόλη μέχρι να σκεφτεί με ποιόν τρόπο θα τον σκότωνε!

Έτσι βασανιζόταν γιά καιρό ο Πιλάτος, θυμόμενος τα λόγια της γυναίκας του της Αγίας Ποπλίας να μην καταδικάσει τον Χριστό, θυμόμενος ότι ομολόγησε δημόσια πώς ήταν αθώος ο Χριστός, θυμωμένος γιατί υπέκυψε στους αδίκους και δεν τον ελευθέρωσε!

Και ενώ μία μέρα βγήκε ο Αυτοκράτορας γιά κυνήγι κοντά στον πύργο της εξωτερικής φυλακής και τόξευσε ένα θήραμα, το βέλος πήγε κατά θεία δίκη και καρφώθηκε μέσα από το παραθύρι της φυλακής επάνω στον Πιλάτο.aatitl

Εορτάζει ο προσκυνηματικός Ιερός Ναός της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής κοντά στην δεξαμενή της πόλης Ιστιαίας της Βορείου Ευβοίας, ο οποίος αποτελεί το πρώτο κτίσμα του υπό ανέγερση μεγάλου Φιλανθρωπικού και Ιεραποστολικού Ιδρύματος της Τοπικής Εκκλησίας, κατόπιν πρωτοβουλίας του Αρχιερατικού Επιτρόπου Ιστιαίας και πολιού Ιεροκήρυκος, Αρχιμανδρίτου π. Ιγνατίου Καπνίση.

Ιάκωβος_ΓΕΡΟΝΤΕΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΣΑΛΙΚΗς -ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΠΝΙΣΗΣ 1987-.Ιγνάτιος5657654 Χτισμένος πάνω σε ένα λόφο με θέα από κάτω όλη την πόλη , ο ιερός ναός  της αγίας είναι ο μοναδικός στην Ελλάδα Ναός τέτοιου μεγέθους , αφιερωμένος στο όνομα της Αγ. Μαρίας της Μαγδαληνής. Φυλάσσει  λείψανο της αγίας και  άλλων μαρτύρων , σε ειδικά διαμορφωμένη  μαρμάρινη λειψανοθήκη . Οι εργασίες κατασκευής και διακόσμησής  του δεν έχουν ολοκληρωθεί , παρόλα αυτά λειτουργείται την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα και αξίζει να τον επισκεφτεί κάποιος  για να προσκυνήσει .

Απολυτίκιον Αγίας Μυροφόρου Μαρίας της Μαγδαληνής, Ήχος α’. Τον τάφον σου Σωτήρ
Χριστώ τω δι’ ημάς, εκ Παρθένου τεχθέντι, σεμνή Μαγδαληνή, ηκολούθεις Μαρία, αυτού τα δικαιώματα, και τους νόμους φυλάττουσα • όθεν σήμερον, την παναγίαν σου μνήμην, εορτάζοντες, αμαρτημάτων την λύσιν, ευχαίς σου λαμβάνομεν.

Κοντάκιον
Ήχος δ’. Ο υψωθείς.

Ο υπερούσιος Θεός εν τω κόσμω, μετά σαρκός επιφοιτών Μυροφόρε, σε αληθή Μαθήτριαν προσήκατο, όλην σου την έφεσιν, προς αυτόν κεκτημένην, όθεν και ιάματα, απετέλεσας πλείστα· και μεταστάσα νυν εν ουρανοίς, υπέρ του κόσμου πρεσβεύεις εκάστοτε.

Ο Οίκος

Το φως του κόσμου ο Χριστός, ανύστακτον ιδών σου, της πίστεως το όμμα, αγάπης τε το φίλτρον το αναπόσπαστον Σεμνή, πρώτη εμφανίζει εαυτόν σοι, αναστάς εκ του μνημείου, ώκιστα ελθούση μετά μύρων, και προσιούση συν δάκρυσι τω απροσπελάστω, και αυτός σοι αμειβόμενος, την του Πνεύματος θείαν ενέργειαν δωρείται, και της προς τον άναρχον Πατέρα ανόδου εμφανίζει σοι βουλήν· και πέμπει δε σε, θεία ευαγγέλια τοις κατεπτηχόσι Μύσταις της αυτού εγέρσεως απαγγείλαι. Διό μεγίστην προς αυτόν έχουσα παρρησίαν, υπέρ του κόσμου πρεσβεύεις εκάστοτε.

Μεγαλυνάριον

Τάφω προσελθούσα του Ιησού, τούτον εθεάσω, αναστάντα εκ των νεκρών. Όθεν Αποστόλοις, Μαγδαληνή Μαρία, χαράς ευηγγελίσω τα ευαγγέλια.


Only With A Pure Heart Can One See God.Saint Luke, Archbishop of Simferopol

Only With A Pure Heart Can One See God 

By the Blessed Surgeon Saint Luke, Archbishop of Simferopol

ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΑΧΩΡΗΤΟΥEvery time before Christ healed someone, He asked that person if he believed. And only if he believed, He performed the miracle.

Every time a miracle occurs, the Holy Spirit acts, and for someone to receive the Holy Spirit an open heart is necessary, and it is made open by faith. Just as the reception of radio waves necessarily requires an antenna, similarly for the reception of divine grace a pure heart full of faith is needed.

Our Lord does not impose His grace on anyone. One asks for faith, hope and love and only then does the Lord give His grace: when by faith one’s heart is opened before Him. This happening is a great mystery, and this mystery happened every time Christ performed miracles.

The Holy Apostle Paul says that all the essence of the gospel message is found in hope, faith and love. Consequently, it is necessary that we have a strong and steadfast faith for us to be Christians and inheritors of divine grace.

If you believe that the electron exists without seeing it, then by what right do you say that our faith in God, Who also has not been seen by anyone, is unreasonable?

I will say that we too know God by His energies; by the manifestations of His power; by how He acts in our hearts; by the grace that we feel. Not anyone can prove faith. Many have tried to prove that God exists and many that He does not exist. But never has anyone been able to prove one or the other. Only with a pure heart can one see God….

Faith is the most valuable treasure on earth and we must guard it more than anything else.


Να μην περιφρονούμε κανέναν, κανέναν να μην θεωρούμε κατώτερο από μας.Αγίου Λουκά αρχιεπισκόπου Κριμαίας

Ἰησοῦς Χριστός «Ὀ Ποιμὴν ὁ Καλὸς» – Jesus Christ «The Good Shepherd»Ο ΠΟΙΜΗΝ Ο ΚΑΛΟΣ

Αγίου Λουκά αρχιεπισκόπου Κριμαίας

 «Και παράγων ο Ιησούς εκείθεν είδεν άνθρωπον καθήμενον επί το τελώνιον, Ματθαίον λεγόμενον, και λέγει αυτώ· ακολούθει μοι. Και αναστάς ηκολούθησεν αυτώ» (Μθ. 9, 9).

 Ποιος ήταν αυτός ο Ματθαίος, ο οποίος στη συνέχεια έγινε μεγάλος απόστολος και ευαγγελιστής; Ήταν τελώνης και μάζευε φόρους. Ο λαός μισούσε τους τελώνες και τους θεωρούσε αμαρτωλούς, διότι έκαναν πολλές αδικίες προσπαθώντας να κερδίσουν περισσότερα χρήματα για τον εαυτό τους. Και αυτόν τον άνθρωπο, που όλοι τον θεωρούσαν άθλιο και τον αποστρέφονταν, ο Κύριος τον καλεί και του λέει: «Ακολούθει μοι».

Μόνο δύο λέξεις, και αυτές έκαναν επανάσταση στην ψυχή του τελώνη. Σηκώθηκε αμέσως, έριξε κάτω τα χρήματά του και ακολούθησε τον Χριστό.

Αυτό τι σημαίνει;

 Από την πείρα μου γνωρίζω ότι ένας καλός λόγος μπορεί να συνταράξει την ψυχή του αμαρτωλού, όπως συντάραξε την ψυχή του τελώνη Ματθαίου. Άνθρωποι πνιγμένοι στην αμαρτία, κλέφτες, ληστές και φονιάδες, όταν τους λες έναν καλό λόγο και τους δείχνεις την αγάπη σου, την συγκατάβαση και τον σεβασμό στο πρόσωπό τους, συγκινούνται πάρα πολύ.

Και εμείς οι αμαρτωλοί, αδύναμοι και ασήμαντοι άνθρωποι με έναν λόγο αγάπης και σεβασμού μπορούμε να συγκινούμε και να συνταράζουμε τις καρδιές των αμαρτωλών, όπως ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Να το θυμόμαστε και ποτέ να μην κατακρίνουμε τους αμαρτωλούς, να μην τους στιγματίζουμε, αλλά να τους φερόμαστε με αγάπη, δείχνοντας σεβασμό στο πρόσωπό τους, αν και οι ίδιοι δεν το σέβονται και το έχουν καταπατήσει. 

«Και εγένετο αυτού ανακειμένου εν τη οικία, και ιδού πολλοί τελώναι και αμαρτωλοί ελθόντες συνανέκειντο τω Ιησού και τοις μαθηταίς αυτού. Και ιδόντες οι Φαρισαίοι είπον τοις μαθηταίς αυτού· διατί μετά των τελωνών και αμαρτωλών εσθίει ο διδάσκαλος υμών; Ο δε Ιησούς ακούσας είπεν αυτοίς· ου χρείαν έχουσιν οι ισχύοντες ιατρού, αλλ’ οι κακώς έχοντες. Πορευθέντες δε μάθετε τι εστίν έλεον θέλω και ου θυσίαν. Ου γαρ ήλθον καλέσαι δικαίους, αλλ’ αμαρτωλούς εις μετάνοιαν» (Μθ. 9, 10-13).

Οι Φαρισαίοι αγανακτούσαν για το ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός συναναστρεφόταν με τους αμαρτωλούς, τις πόρνες και τους τελώνες. Περιφρονούσαν αυτούς τους ανθρώπους και θεωρούσαν ακαθαρσία να επικοινωνούν μαζί τους. Ποτέ δεν τους μιλούσαν, αλλά τους κακολογούσαν και τους κατέκριναν για την συμπεριφορά τους.

Ξέρουμε ότι οι πόρνες έπλεναν τα πόδια του Κυρίου Ιησού και τα σκούπιζαν με τα μαλλιά τους. Ποτέ δεν έχουν ακούσει απ’ Αυτόν κανένα λόγο επιπληκτικό. Τις συγχωρούσε και τις έλεγε: «Πορεύου και από του νυν μηκέτι αμάρτανε» (Ίω. 8, 11).

Οι Φαρισαίοι ήταν ανίκανοι να καταλάβουν αυτή την συμπεριφορά του Χρίστου και δυσφορούσαν για την στάση του απέναντι στους αμαρτωλούς. Αλλά ο Κύριος τους απαντούσε το εξής: «Ου χρείαν έχουσιν οι ισχύοντες ιατρού, αλλ’ οι κακώς έχοντες» (Μθ. 9, 12). Ήλθε για να σώσει τους αμαρτωλούς. Με την αγάπη του αγκάλιαζε κάθε αμαρτωλό και ζητούσε να τον οδηγήσει στην σωτηρία. Στους Φαρισαίους που του παραπονέθηκαν είπε: «Πορευθέντες δε μάθετε τι εστίν έλεον θέλω και ου θυσίαν» (Μθ. 9, 13). Οι γραμματείς και οι φαρισαίοι την ελπίδα της σωτηρίας τους στήριζαν στις θυσίες και τις προσευχές τους, και ο Κύριος λέει ότι δεν θέλει θυσία, αλλά έλεος, έλεος στους αμαρτωλούς.

Οι θυσίες χρειάζονταν στην Παλαιά Διαθήκη, διότι προεικόνιζαν την Μόνη Θυσία πού πρόσφερε ο Κύριος Ιησούς Χριστός πάνω στον Σταυρό του Γολγοθά. Όταν δόθηκε αυτή η Θυσία οι άλλες θυσίες έχασαν την σημασία και το νόημα τους, γι’ αυτό δεν τις προσφέρουμε πια.

 Παναγία_Божией Матери Икона_Virgin Mary –Byzantine Orthodox Icon_panagia-eleoussa-i-m-panagias-amirous345342Τώρα ο Κύριος δεν περιμένει θυσία αλλά έλεος. Περιμένει από μας την ευσπλαχνία σε όλους τους αμαρτωλούς και τους περιφρονημένους. Η συμπεριφορά μας προς αυτούς τους ανθρώπους να είναι ίδια μ’ αυτήν που έδειξε Εκείνος. Να μην περιφρονούμε κανέναν, κανέναν να μην θεωρούμε κατώτερο από μας. Να βλέπουμε τις δικές μας αμαρτίες και όχι των άλλων, να αποκτήσουμε την ταπείνωση και την πραότητα, μιμούμενοι την δική Του ταπείνωση και πραότητα. Να αγαπάμε και να ευεργετούμε τους περιφρονημένους και τους ταπεινωμένους, να τους προσφέρουμε πνευματική βοήθεια, δείχνοντας ενδιαφέρον για την σωτηρία τους.

Ο Κύριος λέει όταν κάνουμε τραπέζι να μην καλούμε ανθρώπους που μπορούν μετά να καλέσουν και εμάς στο γεύμα, αλλά τους πένητες και τους φτωχούς κουρελιάρηδες. Θέλει να το κάνουμε με αγάπη, και πάντα με συμπόνια να φερόμαστε στους ανθρώπους που ο κόσμος τους περιφρονεί, καλώντας τους βρωμιάρηδες και αχρείους.

Ο Κύριος μας έδωσε παράδοξες και θαυμαστές εντολές. Είπε ότι δεν θέλει θυσία αλλά έλεος, έλεος σε όλους που το χρειάζονται. Ένα μεγάλο, αμέτρητο πλήθος ανθρώπων περιμένουν κάποιον να τους δείξει ευσπλαχνία, να τους πει ένα λόγο αγάπης και παρηγοριάς. Περιμένουν οι άνθρωποι κάποιον να τους δείξει τρυφερότητα και να τους βοηθήσει, και αντί αυτού συναντούν στους γύρω τους ψυχρότητα και αδιαφορία. Αλλά πάνω από αυτά και σε μερικούς ακόμα χριστιανούς βλέπουν περιφρόνηση και αποστροφή.

Στα μάτια του Θεού αυτός, που έτσι συμπεριφέρεται στους αδελφούς του, πράττει βαριά αμαρτία. Σε όλα πρέπει να είμαστε μιμητές του Κυρίου και να ακολουθούμε το παράδειγμα Του. Ας Τον ακολουθήσουμε λοιπόν και ας μην θεωρούμε τον εαυτό μας ανώτερο από τον πλησίον, όποιος και να είναι αυτός – κλέφτης, φονιάς ή ληστής, διότι στα μάτια του Θεού μπορεί να είμαστε χειρότεροι από αυτόν.

Να θυμόμαστε πάντα πώς συμπεριφερόταν ο Κύριος στους αμαρτωλούς, πώς φέρθηκε στον τελώνη Ματθαίο και πώς φερόταν σε άλλους τελώνες, πόρνες και αμαρτωλούς και προκαλούσε μ’ αυτό την οργή των φαρισαίων. Να μην είμαστε σαν τους φαρισαίους, αλλά να μιμούμαστε τον Κύριο μας Ιησού Χριστό. Αμήν.

ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΡΙΜΑΙΑΣ,ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΤΟΜΟΣ Β’,ΕΚΔΟΣΕΙΣ “ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ” ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ


Condescension towards your neighbor and silence protect spiritual peace.St. Seraphim of Sarov

From the Teachings of St. Seraphim of Sarov

Commemorated  January 2 , and the opening of his relics July 19

“Acquire the Spirit of Peace and a thousand souls around you will be saved.”

Hope

σεραφείμ  ΣΑΡΩΦ 27If a person does not have superfluous care for himself, out of his love for God and for virtuous deeds, and knows that God will take care of him, then this hope is true and wise. But if a person places all his hope in his works, and turns to God in prayer only when unforeseen misfortunes befall him, then he, seeing that he lacks the means of averting them in his own abilities, begins to hope for help from God — but such a hope is trivial and false. True hope seeks the one Kingdom of God and is sure that everything necessary for this mortal life will surely be given. The heart cannot have peace until it acquires this hope. This hope pacifies it fully and brings joy to it. The most holy lips of the Saviour spoke about this very hope: “Come unto Me, all ye that labour and are heavy laden, and I will give you rest” (Mt. 11:28).

Mercy

It is necessary to be merciful to those wretched and wandering. The great lightgivers and Fathers of the Church took great care concerning this. In relation to this virtue we must try by all means to fulfill the following law of God: “Be ye therefore merciful, as your Father also is merciful,” and, “I will have mercy, and not sacrifice” (Lk. 6:36; Mt. 9:13). The wise heed these saving words, but the foolish do not heed them. For this reason the reward is also different, as is said: “He which soweth sparingly shall reap also sparingly; and he which soweth bountifully shall reap also bountifully” (2 Cor. 9:6).

The example of Peter the Breadgiver, who, for a piece of bread given to a beggar, received forgiveness for all his sins (as was revealed to him in a vision) may prompt us to be merciful to our neighbors — for even a small alms may contribute to the obtaining of the Heavenly Kingdom.

Giving alms must be done with a spiritually kind disposition, in agreement with the teachings of St. Isaac the Syrian: “If you give anything to him who asks, may the joy of your face precede your alms, and comfort his sorrow with kind words.”

Non-Judgment and the Forgiveness of Offenses

It is not right to judge anyone, even if you have seen someone sinning and wallowing in the violations of God’s laws with your own eyes, as is said in the word of God: “Judge not, that ye be not judged” (Mt. 7:1). “Who art thou that judgest another man’s servant? to his own master he standeth or falleth. Yea, he shall be holden up: for God is able to make him stand” (Rom. 14:4). It is much better always to bring to memory the words of the apostle: “Wherefore let him that thinketh he standeth take heed lest he fall” (1 Cor. 10:12).

ΑΓΙΟΙ ΝΤΙΒΕΓΙΕΒΟ-Собор всех святых Дивеевской землиWhy do we judge our neighbors? Because we are not trying to get to know ourselves. Someone busy trying to understand himself has no time to notice the shortcomings of others. Judge yourself — and you will stop judging others. Judge a poor deed, but do not judge the doer. It is necessary to consider yourself the most sinful of all, and to forgive your neighbor every poor deed. One must hate only the devil, who tempted him. It can happen that someone might appear to be doing something bad to us, but in reality, because of the doer’s good intentions, it is a good deed. Besides, the door of penitence is always open, and it is not known who will enter it sooner — you, “the judge,” or the one judged by you.

We offend the greatness of God with our sinning throughout our entire lives, and so must always humbly ask the Lord forgiveness for our sins.

In order to keep spiritual peace it is also necessary to avoid judging others in any way. Condescension towards your neighbor and silence protect spiritual peace. When a person is in such an state, then he receives Godly revelations.

ascens

Troparion of  St. Seraphim, Tone 4

Τ 4Thou didst love Christ from thy youth, O blessed one, and longing to work for Him alone thou didst struggle in the wilderness with constant prayer and labor.  With penitent heart and great love for Christ thou wast favored by the Mother of God.  Wherefore we cry to thee: Save us by thy prayers, O Seraphim our righteous Father.


Ὅπου ἀναβλύζει ἡ ταπείνωσις, ἐκεῖ πλημμυρίζει ἡ δόξα τοῦ Θεοῦ.Ἅγιος Σεραφεὶμ τοῦ Σάρωφ

Ἅγιος Σεραφεὶμ τοῦ Σάρωφ
τιμᾶται στὶς 2 Ἰανουαρίου καὶ στὶς 19 Ἰουλίου

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΑΡΩΦΟ Θεὸς εἶναι ᾿Αγάπη ἀκόρεστος…

Ὅπου βρίσκεται ὁ Θεός, ἐκεῖ δὲν ὑπάρχει κακό. Ὅλα ὅσα προέρχονται ἀπὸ τὸ Θεό, ἔχουν μέσα τους τὴν εἰρήνη καὶὁδηγοῦν τὸν ἄνθρωπο στὴν αὐτοκατάκριση καὶ τὴν ταπείνωση.

Τίποτε δὲν συντελεῖ τόσο στὴν ἀπόκτησι τῆς ἐσωτερικῆς εἰρήνης, ὅσο ἡ σιωπ καὶ τὸ νὰ συζητᾶς ὅσο μπορεῖς περισσότερο μὲ τὸν ἑαυτὸ σου καὶ λιγώτερο μὲ τοὺς ἄλλους. Γνώρισμα τῆς πνευματικῆς ζωῆς εἶναι ἡἐσωστρέφεια καὶἡ μυστικὴ καρδιακὴἐργασία.

Νὰ προσπαθῆς μὲ κάθε τρόπο νὰ διατηρῆς τὴν ερήνη τς ψυχς καὶ νὰ μὴν ταράζεσαι ἀπὸ τὶς προσβολὲς τῶν ἄλλων. Θὰ τὸ πετύχης, ἄν συγκρατρῆσαι μὲ κάθε τρόπο ἀπὸ τὴν ὀργὴ καὶ περιφρουρῆς μὲ τὴ νῆψι τὸν νοῦ καὶ τὴν καρδιὰἀπὸἀπρεπῆ σκιρτήματα. Τὶς προσβολὲς τῶν ἀλλων ἄς τὶς δεχώμαθα ἀτάραχα, σὰν νὰ μὴν ἀπευθύνωνται σ᾽ἐμᾶς. Μία τέτοια συμπεριφορὰ μπορεῖ νὰ φέρη στῆν ψυχὴ μας τὴν ἠρεμία καὶ νὰ τὴν κάνη κατοικητήριο τοῦἰδίου τοῦ Θεοῦ.

…Ἂν μᾶς εἶναι ἀδύνατον νὰ μὴν ταραχθοῦμε, πρέπει τοὐλάχιστον νὰ συγκρατοῦμε τὴ γλῶσσα μας, καθώς λέει ὁ ψαλμωδός: «Ἐταράχθην καὶ οὐκ ἐλάλησα» (Ψαλμ. οστ´5)

Ἂν θέλης νὰ διατηρήσης τὴν ψυχικ ερήνη, νὰ ἀποφεύγης μὲ κάθε τρόπο νὰ κρίνης τοὺς ἂλλους. Ἥ συγκαταβατικότης πρὸς τὸν ἀδελφὸ καὶ ἡ σιωπὴ περιφρουροῦν τὴν εἰρήνη τῆς ψυχῆς. Ὅταν ὁ ἂνθρωπος βρίσκεται σ᾽ αὐτὴν τὴν κατάστασι, δέχεται θεῖες ἀποκαλύψεις. Γιὰ νὰ μὴν πέφτης στὴν κατάκρισι, πρόσεχε νὰ μὴν δέχεσαι τίποτε κακὸ γιὰ κανένα καὶ νὰ εἶσαι γιὰ ὅλους νεκρὸς.

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΑΡΩΦ 23Ἡ τελεία ἀγάπη πρὸς τὸν Θεὸ ἑνώνει τοὺς ἀγαπῶντας μὲ τὸν Θεὸ καὶ μεταξὺ τους ἀμοιβαίως. Ὁ νοῦς ἐκείνου, ποὺ ἀπέκτησε τὴν ἀγάπη, δὲν λογίζεται τίποτε ποὺ δὲν συμφωνεῖ μαζὶ της.

Ὅταν κάποιος σὲ ταπεινώνη ἢ σὲ ἀδικῆ, προσπάθησε μὲ  κάθε τρόπο νὰ τὸν συγχωρήσης, σύμφωνα μὲ τὸ εὐαγγελικὸ: «Ἀπὸ τοῦ αἲροντος τὰ σὰ μὴ ἀπαίτει» (Λουκ στ´30). Ὅταν οἱ ἂλλοι μᾶς ὑβρίζουν, πρέπει νὰ θεωροῦμε τὸν ἑαυτὸ μας ἀνάξιο γιὰ ἒπαινο, γιατὶ ἂν ἢμασταν ἂξιοι θὰ μᾶς ἐπαινοῦσαν. Ὀφείλουμε νὰ ταπεινώνουμε τὸν ἑαυτὸ μας πάντοτε καὶ μπροστὰ σὲ ὁλους, καθὼς διδάσκει ὁ ὅσιος Ἰσαὰκ ὁ Σύρος: «Ταπεινώσου καὶ θὰ δῆς τὴ δόξα τοῦ Θεοῦ μέσα σου». Ἂς ἀγαπήσουμε λοιπὸν τὴν ταπείνωσι, καὶ θὰ δοῦμε τὴ θεϊκὴ δόξα. Ὅπου ἀναβλύζει ἡ ταπείνωσις, ἐκεῖ πλημμυρίζει ἡ δόξα τοῦ Θεοῦ. Ὅπου δὲν ὑπάρχει φῶς, ὅλα εἶναι σκοτεινὰ. Ὅταν ὁ ἂνθρωπος δὲν ἒχη ταπείνωσι, δὲν ὑπάρχει τίποτε μέσα του. Ἐπικρατεῖ ἕνα σκοτάδι.

aatitl

Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Σεραφεὶμ τοῦ Σάρωφ.
Ἦχος α΄.Τῆς ἐρήμου πολίτης.

Ἀρετῶν σὺ δοχεῖον ἀνεδείχθης, θεόληπτε,καὶ τοῦ Παρακλήτου ἡ Χάρις,τῇ ψυχῇ σου ἐνῴκησε· ἁπλότητι τρόπων καὶ στοργῇ, τὰ πλήθη προσῆγες τῷΘεῷ, καὶ τῆς Χάριτος τοὺς τρόπους, τοῖς ἀγνοοῦσι Πάτερ Σεραφεὶμ διεσάφησας.Δόξα τῷ σὲ δοξάσαντι Θεῷ, δόξα τῷ σὲ χαριτώσαντι,δόξα τῷ δωρησαμένῳ σε ἡμῖν,θεῖον διδάσκαλον.

Μεγαλυνάριoν.

Χαίροις τῆς Ρωσίας γόνος λαμπρός, τέκνον τῆς ἐρήμου, μοναζόντων ὑπογραμμός, Πνεύματος τήν κτῆσιν, σκοπόν ζωῆς κηρύττων, ὤ Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ, ἄνθος μυρίπνοον.


With Christ a person is filled with grace and so lives above evil.Saint Porphyrios Bairaktaris of Kafsokalivia

Saint Porphyrios Bairaktaris of Kafsokalivia

Wisdom Sayings

ΠΑΝΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΣSin makes a person exceedingly psychologically confused. And  nothing makes the confusion go away – nothing except the light of Christ. Christ makes the first move: Come unto me all you who labour… (Matt. 11:28) Then we accept this light with our good will, which we express through our love towards Him, through prayer, through our participation in the life of the Church, and through the sacraments.

Often neither labour, nor prostrations, nor crossing ourselves attract God’s grace. There are secrets. The most important thing is to go beyond the formal aspects and go to the heart of the matter. Whatever us done must be done with love.

Love always understands the need to make sacrifices. Whatever is done under coercion always causes the soul to react with rejection. Love attracts the grace of God. When grace comes, then the gifts of the Holy Spirit come. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-sufferance, gentleness, goodness, faith, meekness, self-control. (Gal. 5:22-23) These are the things which a healthy soul in Christ should have.

With Christ a person is filled with grace and so lives above evil. Evil does not exist for him. There is only good, which is God. Evil cannot exist. While there is light there cannot be darkness. Nor can darkness encompass him because he has the light.

SOURCE : Wounded by Love – The Life and the Wisdom of Elder Porphyrios