iconandlight

Iconography and Hand painted icons

Το Άγιο Μανδήλιο και το Άγιο Κεράμιο του Κυρίου

Κεραμις_Christ's face on Holy Tile-Keramion-Το άγιον κεραμίδι_Holy Keramion_(Ceramic Tile)Xo_2AztO-Ck

Ανάμνησις της εισόδου της αχειροτεύκτου μορφής του Κυρίου ημών Iησού Xριστού εκ της Εδεσσηνών πόλεως εις την θεοφύλακτον και βασιλίδα, δηλ.του Αγίου Μανδηλίου.
Το Άγιο Κεράμιο

Εορτάζουν στις 16 Αυγούστου

”Εν τω φωτί της δόξης του προσώπου σου, Κύριε, πορευσόμεθα και εν τω ονόματί Σου αγαλλιασόμεθα εις τον αιώνα.”

Θάξιζε να αγωνίζεται κανείς χίλια χρόνια για να δη αυτή την ομορφιά για μια στιγμή μόνο.Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης

Άγιο Μανδήλιο_Спас Нерукотво́рный-чудотворный Мандилио́н _The Holy Face of Edessa, Mandylion 8283698571_da3e39ae01_bΤο Άγιο Κεράμιο λέγεται έτσι για τον εξής λόγο. Ο εγγονός του Αυγάρου εξέκλινε απ’ την ευσέβεια των προγόνων του και έγινε ασεβής, και ως τέτοιος θέλησε να αφαιρέσει το Άγιο Μανδήλιο από την πύλη της ‘Εδεσσας της Μεσοποταμίας, (σημερινή Ούρφα μεταξύ Τουρκίας και Συρίας), όπου το είχε βάλει ο ευσεβής παππούς του, για να το προσκυνεί ο κάθε εισερχόμενος στην πόλη, και να στήσει κάποιο άγαλμα στη θέση του.

Ο δε επίσκοπος της πόλης, γνωρίζοντας από θεία αποκάλυψη την κακή πρόθεση του βασιλιά, έκρυψε την εικόνα μέσα σ’ ένα θόλο που υπήρχε πάνω απ’ την εικόνα, ανάβοντας και λύχνο μπροστά της, και, αφού σκέπασε το Άγιο Μανδήλιο με μια κεραμίδα, έχτισε τον τοίχο με πλίνθους. Μετά από πολλά χρόνια,επί βασιλέως Hρακλείου ,τον καιρό που ο βασιλιάς των Περσών Χοσρόης πολιόρκησε την Έδεσσα, ο επίσκοπος- Ευλάβιος– είδε στον ύπνο του μια γυναίκα επίσημη, η οποία του είπε να σκάψει για να βρει την αχειροποίητο εικόνα του Κυρίου, όπως και έγινε. Αλλά μαζί με το Άγιο Μανδήλιο βρήκε τον μεν λύχνο αναμμένο, την δε εικόνα τυπωμένη και στην κεραμίδα, και αυτή ονομάστηκε Άγιο Κεράμιο. Οι δε Πέρσες κακοί κακώς εκδιώχθηκαν με την χάρη του Αγίου Κεραμίου και Μανδηλίου.

Η μεταφορά του αγίου μανδηλίου από την Έδεσσα στην Κωνσταντινούπολη εγινε επί της βασιλείας Ρωμανού του Λεκαπηνού το 944. Κατά το διάστημα της μεταφοράς του Αγίου Μανδηλίου από την ‘Εδεσσα στην Κωνσταντινούπολη γίνονταν καθ’ οδόν τα ίδια θαύματα ιάσεων που πραγματοποιούσε ο Χριστός.
Το ‘Αγιο Μανδήλιο έφθασε στο Προάστιο των Βλαχερνών της Κωνσταντινουπόλεως ανήμερα το Δεκαπενταύγουστο και την επομένη 16 Αυγούστου έγινε η μεγάλη λιτάνευσή του γύρω από την Πόλη και μέσα στην Πόλη για να αγιασθεί ολόκληρη η Κωνσταντινούπολη και αφού τοποθετήθηκε προσωρινά στην Αγία Σοφία για να προσκυνήσει όλος ο λαός, μετά μεταφέρθηκε και έμεινε μονίμως στον Ναό του Αυτοκρατορικού Παλατιού . Κατά δε το 967 ο Νικηφόρος Φωκάς μετεκόμισε εξ Εδέσσης και την Κέραμον. Φυλασσόταν στο παρεκκλήσι της Παναγίας του Φάρου μαζί με το Μανδήλιο. Μετά όμως την άλωση της Πρωτεύουσας από τους σταυροφόρους το Κεράμιο έχει την ίδια τύχη με το Ιερό Μανδήλιο. Μεταφέρεται στη Γαλλία από τον βασιλιά Λουδοβίκο τον Θ΄(1226‐1270) και τοποθετείται στο παρεκκλήσι του Αγίου Στεφάνου, το οποίο λεηλατείται κατά τη γαλλική Επανάσταση (1789) και το Ιερό Κεράμιο εξαφανίζεται.

http://www.imd.gr/html/gr/section02/thrisk/mandilio.htm

Άγιο Μανδήλιο_Спас Нерукотво́рный-чудотворный Мандилио́н _The Holy Face, MandylionAcheiropoietos (1)

Απολυτίκιον του Αγίου Μανδηλίου του Χριστού. Ήχος β’.

Την άχραντον Εικόνα σου προσκυνούμεν αγαθέ, αιτούμενοι συγχώρησιν, των πταισμάτων ημών, Χριστέ ο Θεός, βουλήσει γαρ ηυδόκησας σαρκί, ανελθείν εν τω Σταυρώ, ίνα ρύση ους έπλασας, εκ της δουλείας του εχθρού, όθεν ευχαρίστως βοώμέν σοι. Χαράς επλήρωσας τα πάντα, ο Σωτήρ ημών, παραγενόμενος εις το σώσαι τον κόσμον.

Ωδή δ’. Χριστός μου δύναμις.

Γλυκύ μεν ήλιος, αυγάζων όμμασι, γλυκυτέρα δε όψις η Ση Χριστέ, του αφομοιώματος, ότι ο μεν τα αισθητά, αύτη δε τα νοητά φωταυγεί.

Ωδή ς’. Συνεσχέθη.

Ωραιώθης κάλλει παρά πάντας, Σώτερ, τους υιούς των βροτών· καν γαρ ουκ είδος είχες, ουδέ κάλλος εν καιρώ του πάθους, αλλά τω όντι πάντα κατεφώτιζες και δηλοί Σου της μορφής η θέα, ης το ομοίωμα, ράκει εκτυπωθέν, ώσπερ θησαυρός ημίν δεδώρηται.

Ωδή ζ’. Οι παίδες εν Βαβυλώνι.

Ψυχής εξ όλης ζητήσας, της Σης ιδέας εκσφράγισμα, ο πιστός Βασιλεύς ως εζήτησεν, ούτως έτυχε Κύριε, κατάλληλον ευράμενος, θείου πόθου το πλήρωμα.

Advertisements

Comments are closed.