iconandlight

Iconography and Hand painted icons

«Σήμερον των υδάτων αγιάζεται η φύσις… »

Θεοφάνεια_ Theophany_Богоявле́ние-Теофа́ния_Teofanía_ნათლისღება_Boboteaza Greek Byzantine Orthodox Iconih3932

Τα Άγια Θεοφάνεια του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού.

Εορτάζουν 6 Ιανουαρίου

«Και φωνή εγένετο εκ των ουρανών· Συ ει ο υιός μου ο Αγαπητός, εν σοι ευδόκησα» (Μαρκ. 1, 11)
Φωνή Κυρίου επί των υδάτων (Ψαλμὸς 28:3)

Σήμερον η χάρις του Αγίου Πνεύματος, εν είδει περιστεράς, τοις ύδασιν επεφοίτησε. Σήμερον ο άδυτος Ήλιος ανέτειλε, και ο κόσμος τω φωτί Κυρίου καταυγάζεται.
Σήμερον τα του Ιορδάνου νάματα εις ιάματα μεταποιείται τη του Κυρίου παρουσία.
Σήμερον τα των ανθρώπων πταίσματα τοις ύδασι του Ιορδάνου απαλείφονται.
Σήμερον ο Παράδεισος ηνέωκται τοις ανθρώποις, και ο της Δικαιοσύνης Ήλιος καταυγάζει ημίν.
Σήμερον του σκότους ελυτρώθημεν, και τω φωτί της θεογνωσίας καταυγαζόμεθα.
Ο Ιορδάνης εστράφη εις τα οπίσω, θεωρών το Πνεύμα το Aγιον, εν είδει περιστεράς κατερχόμενον και περιϊπτάμενόν σοι.
Μέγας ει Κύριε, και θαυμαστά τα έργα σου, και ουδείς λόγος εξαρκέσει προς ύμνον των θαυμασίων σου.

Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου

Θεοφάνεια_ Theophany_Богоявле́ние-Теофа́ния_Teofanía_ნათლისღება_Boboteaza Greek Byzantine Orthodox IconMegasEiKyrie_MoniToplouLasithiKritisΗ αγία ημέρα των Φώτων έχει μεν ως αρχή το βάπτισμα του Χριστού μου, του αληθινού Φωτός το οποίον φωτίζει κάθε άνθρωπο ο οποίος έρχεται εις τον κόσμον, πραγματοποιεί δε τον καθαρισμό μου και βοηθεί το φως το οποίο έχομε λάβει από τον Θεό κατά την δημιουργία και το οποίο έχομε κάνει να σκοτεινιάση και να αδυνατίση. Ακούσατε λοιπόν την φωνή του Θεού, : «Εγώ είμαι το φως του κόσμου» και δια τον λόγον αυτόν• «πλησιάσετέ τον και πάρετε φως, και τα πρόσωπά σας δεν θα σκιασθούν από ντροπή», επειδή έχουν την σφραγίδα του αληθινού φωτός. Να, ευκαιρία αναγεννήσεως, ας γίνωμεν ουράνιοι.

[…] Επειδή η ουσία της εορτής είναι το να ενθυμούμεθα τον Θεό, ας σκεφτούμε τον Θεό.Δεν μπορώ να συγκρατήσω την χαρά μου. Νιώθω να γεμίζω από Θεό...μυηθείτε στην φωταγωγία η οποία πηγάζει από εκεί, παίρνοντες φως καθαρώτερο και δυνατότερο από την Τριάδα… (Αποσπάσματα από τον λόγο «Εις τα Άγια Φώτα», του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου,ΕΠΕ 5).

***

Βλέπουμε στην Παλαιά Διαθήκη την χαρακτηριστική περίπτωση του Νεεμάν, αρχιστράτηγου της Συρίας.

Ο Νεεμάν, υπέφερε από λέπρα, εφοδιασμένος με συστατικά γράμματα του βασιλιά της Συρίας, πήγε στον βασιλιά του Ισραήλ και από εκεί ξεκίνησε να συναντήσει τον προφήτη Ελισαίο. Ο προφήτης τον ειδοποίησε πως πρέπει να μεταβεί στον Ιορδάνη ποταμό και να λουσθεί εκεί επτά φορές, για να καθαρισθεί το σώμα του από τη λέπρα. Τότε ο Νεεμάν οργίστηκε και είπε:

«- Εγώ ενόμισα ότι θα εξέλθη εις συνάντησίν μου, θα επικαλεσθή το όνομα του Θεού του, θα επιθέση το χέρι του εις το άρρωστον σώμα μου και θα θεραπεύση την λέπραν μου. Μήπως δεν είναι oι ποταμοί της Δαμάσκου, ο Αβανά και ο Φαρφάρ, καλλίτεροι από όλους τους ποταμούς του ισραηλιτικού βασιλείου; Διατί λοιπόν να μην υπάγω να λουσθώ εις αυτούς, δια να καθαρισθώ;

Αυτά είπεν, ήλλαξε δρόμον και πλήρης θυμού ανεχώρησε. Τότε τον επλησίασαν οι υπηρέται του και του είπαν:
– Μήπως σου εζήτησεν ο προφήτης κανένα δύσκολον έργον, το οποίον να μην ημπορής να το κάμης; Σου είπεν απλώς να λουσθής και θα καθαρισθής.

Θεοφάνεια_ Theophany_Богоявле́ние-Теофа́ния_Teofanía_ნათლისღება_Boboteaza Greek Byzantine Orthodox Icons24futV2mwIΟΠΤΙΝΑΤότε ο Νεεμάν υπεχώρησεν. Ελούσθη εις τα νερά του Ιορδανού επτά φοράς, συμφώνως προς τους λόγους του Ελισαίου, και αίφνης αποκατεστάθη η σαρξ του και έγινεν όπως η σαρξ του μικρού παιδιού και εκαθαρίσθη.

Τότε επέστρεψεν εις τον Ελισαίον μαζί με ολόκληρον την συνοδείαν του και του είπε:
– Ιδού εγνώρισα ότι εις όλην την γην δεν υπάρχει άλλος Θεός, ει μη μόνον αυτός, ο οποίος υπάρχει εις τον Ισραήλ» (Δ’ Βασιλ. ε’ 10-16).

Ο Νεεμάν ομολογεί πως θεραπεύθηκε από τον Θεό του Ισραήλ όχι με μαγικό τρόπο, με μόνο το νερό του Ιορδανού. Τα νερά του πόταμου αυτού δεν διέφεραν ουσιαστικά από τα νερά των άλλων ποταμών. Εκείνο που τα διαφοροποιούσε ήταν η παρουσία της χάρης του Θεού (πρβλ. Λουκ. δ’27).

Την ίδια ιαματική δύναμη της χάρης του Θεού βλέπουμε και στα νερά της κολυμθήθρας της Βηθεσδά. Όταν εταράσσοντο από τον άγγελο του Κυρίου, «εκείνος που εισήρχετο πρώτος, μετά την ταραχή του νερού, εθεραπεύετο, από οποιοδήποτε νόσημα κι αν υπέφερε» (Ιω. ε’4, πρβλ. θ’ 9).

Με τη βάπτιση του Χριστού στον Ιορδάνη αγιάσθηκε η «φύσις των υδάτων», όπως λέγει ο ύμνος της Εκκλησίας μας:
«Σήμερον των υδάτων αγιάζεται η φύσις και ρήγνυται ο Ιορδάνης και των ιδίων ναμάτων επέχει το ρεύμα, Δεσπότην ορών ρυπτόμενον».

Ολόκληρη η δημιουργία γιορτάζει αυτή την ελευθερία από τη δουλεία της φθοράς, όχι μόνο ο Ιορδάνης ποταμός:
«Ιορδάνη ποταμέ, ευφροσύνης πληρώθητι, γη και θάλασσα, οι βουνοί και τα όρη, και ανθρώπων καρδίαι, νυν σκιρτήσατε, φως εισδεχόμενοι».

Από το βιβλίο π.Αντωνίου Αλεβιζόπουλου Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΜΑΣ

***

Η ποιητικώτατη προφητική φράση των Ψαλμών «ο Ιορδάνης εστράφη εις τα οπίσω» είναι πλουτισμένη μ’ ένα ασυνήθιστο και ανυποψίαστο πνευματικό βάθος. Λέει ο ι. Χρυσόστομος πως ο Ιορδάνης ποταμός πηγάζει από δύο πηγές: η μία λέγεται Ιόρ κι η άλλη Δαν. Καθώς προχωρούν τα δύο αυτά ποτάμια, ενώνονται και γίνονται ένα ποτάμι που ονομάζεται Ιορδάνης και χύνεται στη Νεκρά θάλασσα.
Η αλληγορία εδώ είναι βαθιά και θεολογικώτατη. Ο Ιορδάνης είναι ο τύπος του ανθρωπίνου γένους. Οι δύο πηγές του συμβολίζουν τον Αδάμ και την Εύα, τους δύο προπάτορες από του οποίους ανέβλυσε όλο το ανθρώπινο γένος και το γένος αυτό προς τα πού πήγαινε;

Θεοφάνεια_ Theophany_Богоявле́ние-Теофа́ния_Teofanía_ნათლისღება_Boboteaza Greek Byzantine Orthodox Icons24futV2mwIΠΡΩΤΑΤΟΣτη νέκρωση και στο θάνατο- όπως ο Ιορδάνης στη Νεκρή Θάλασσα. Ήρθε όμως ο Υιός του Θεού που πόνεσε για την αθλιότητα του ανθρωπίνου γένους κι έγινε άνθρωπος και έπαθε επάνω στο Σταυρό, και κατήργησε, με τον θάνατο Του, τον θάνατο. Έτσι εχάρησε στους ανθρώπους τη ζωή και τους έστρεψε προς τα πίσω, τους έκαμε να μην τρέχουν πια προς την νέκρωση και τον θάνατο, αλλά προς τη ζωή και την αφθαρσία. Αυτός είναι ο λόγος, που ο Απ. Παύλος λέει: «όσοι εις Χριστόν Ιησούν εβαπτίσθημεν εις τον θάνατον αυτού εβαπτίσθημεν». (Ρωμ. στ΄ 3).

…«όθεν και το νερόν όπου λάβη τινάς από πηγήν ή ποταμόν κατά την ημέραν των Θεοφανείων μένει άσηπτον».

Και αναφέρει ο άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης μια χαρακτηριστική περικοπή του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου που αξίζει τον κόπο να την μεταφέρουμε και εμείς εδώ, μεταφράζοντας την κάπως. Λέγει ο ιερός Χρυσόστομος: «αυτή είναι η ημέρα που (ο Χριστός) βαπτίσθηκε και αγίασε όλα τα νερά. Γι’ αυτό, λοιπόν, και στη γιορτή αυτή όλοι οι χριστιανοί με θερμή πίστη και ευλάβεια παίρνουν νερό για τα σπίτια τους, για τον λόγο ότι αγιάστηκαν όλα τα νερά σήμερα και το φυλάγουν όλο το χρόνο στα εικονίσματα τους, στον ιερότερο τόπο κάθε σπιτιού.
Και το θαύμα αυτό γίνεται φανερό, απ’ το ότι τα νερά που παίρνουμε (τα Φώτα) δεν αλλοιώνονται και δεν μυρίζουν όσος καιρός κι αν περάσει».

Π. Β. Πάσχου, Έρως Ορθοδοξίας, ἐκδ. Αποστολικής Διακονίας

«Επεφάνης σήμερον τη οικουμένη
και το Φως Σου Κύριε εσημειώθη εφ΄ ημάς
εν επιγνώσει υμνούντας Σε
Ήλθες εφάνης το Φως το απρόσιτον» (Κοντάκιο Θεοφανίων)

Διψώντας για το Άγιον Πνεύμα…Αγίου Σεραφείμ του Σάρωφ

https://iconandlight.wordpress.com/2016/01/05/%CE%BF-%CF%86%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%BB%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%AC%CE%B5%CE%B9-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B8%CE%B5/

Κάλαντα των Φώτων
https://iconandlight.wordpress.com/2015/01/04/5477/

ιη΄ Υπερεπήρεν ουν τον νουν τη θεία διατάξει ο γόνος Ζαχαρίου,
και τείνας την παλάμην επιτιθεί τω βασιλεί•
λούει τούτον ρείθροις, και λοιπόν άγει εις γην
τον γης και πόλου κύριον,
όνπερ εξ ουρανόθεν υπέδειξε φθόγγω ως δακτύλω
ο βοήσας• «Ούτος έστιν ο Υιός ο αγαπητός Μου»
αυτώ ουν τω Πατρί και τω βαπτισθέντι
Υιώ και τω αυτού Πνεύματι κράζω•
«Θραύσον, λυτρωτά, τους θλίβοντας την ψυχήν μου•
παύσον τους πλάνους,
το Φως το απρόσιτον.»

ιη΄ Λοιπόν, πολύ ψηλά ανέβασε τον νου με τη θεϊκή
προσταγή ο γιος του Ζαχαρία,
Και άπλωσε το χέρι και πάνω το ακούμπησε στο
Βασιλιά.
Τον βαφτίζει στα νερά κι ύστερα φέρνει στη στεριά τον
Κύριο ουρανού και γης,
Αυτόν που απ’ τα ουράνια φανέρωσε με τη φωνή σαν
με δάχτυλο
Εκείνος που εφώναξε∙ «Αυτός είναι ο Γιος ο
αγαπητός μου».
Σ’ αυτόν λοιπόν τον Πατέρα και στο Γιο που βαφτίσθηκε
και στο Άγιο Του Πνεύμα φωνάζω∙
«Σύντριψε, Λυτρωτή, αυτούς που θλίβουν την ψυχή μου.
Κατάργησε τους πλάνους, Εσύ,
το Φως το Απρόσιτο.»

Από το βιβλίο «Ύμνοι», Ρωμανού Μελωδού, απόδοση στα νέα ελληνικά: Αρχιμ. Ανανία Κουστένη, τόμος Πρώτος, Β΄ έκδοση, Εκδόσεις Χ. Μπούρας, Αθήνα.
Advertisements

Comments are closed.