iconandlight

Iconography and Hand painted icons

Όσιος Σαλαμάνης ο Ησυχαστής, ο σιωπηλός

Όσιος Σαλαμάνης ο Ησυχαστής

Εορτάζει στις 23 Ιανουαρίου

Σαλαμάνης ο Ησυχαστής_St Salamanes the Hesychast_Прп. Саламан молчальник_0_f1263_653f61f1_origΟ Όσιος Σαλαμάνης καταγόταν από μια κωμόπολη, που ήταν χτισμένη στη δυτική όχθη του ποταμού Ευφράτη και ονομαζόταν Καπερσανά*. Επειδή αγάπησε την ερημική ζωή, ακολούθησε την οδό της μοναχικής πολιτείας και έστησε το κελί του κοντά στον ποταμό Ευφράτη.

Ο Επίσκοπος της πόλεως, που πληροφορήθηκε την αρετή του Οσίου, πήγε ο ίδιος να τον συναντήσει, για να τον πείσει να δεχθεί την ιεροσύνη. Αφού έσκαψε ένα μικρό μέρος από το κελλάκι του, μπήκε μέσα, και θέσας την χείρα του επάνω στο κεφάλι του Οσίου, τέλεσε την ευχή της χειροτονίας. Του ανήγγειλε την χάριν της ιερωσύνης, πού του έδωκε, αλλά κανένα λόγο δεν άκουσε να του αποκρίνεται ο Όσιος. Έτσι ανεχώρησε, προστάζοντας να κτίσουν πάλι το μέρος εκείνο του κελλίου, πού χάλασε.Και έμενε ο μακάριος στην ησυχία, την προσευχή και την μελέτη του θείου λόγου. Έτσι παρηγορούσε κατά Θεόν και οδηγούσε τις ψυχές των ανθρώπων στον Χριστό.

Στο Συναξάρι αναφέρεται ότι μια φορά πήγαν εκεί οι άνθρωποι από την κωμόπολη της καταγωγής του, που τον ήθελαν κοντά τους και χωρίς εκείνος να αντισταθεί ή να συγκατατεθεί, τον πήραν σηκωτό και τον έφεραν στην κωμόπολή τους, όπου έκτισαν ένα κελί και τον έκλεισαν εκεί. Και στο κελί αυτό ο Όσιος διέμενε πάλι με ησυχία και προσευχή. Ύστερα όμως από λίγες ημέρες έφθασαν εκεί νύχτα άνθρωποι από την αντίπερα κωμόπολη, που πήραν τον Όσιο και τον μετέφεραν στην δική τους κωμόπολη. Εκείνος ούτε αντίρρηση έφερε, ούτε κατέβαλε προσπάθεια να μην τον πάρουν, ούτε, πάλι, έδωσε την συγκατάθεσή του για την πράξη αυτή. Έμενε σε απόλυτη σιωπή , απαθής, χωρίς να διασπά την ουράνια συνομιλία με τον Θεό.

Έτσι, λοιπόν, ο Όσιος Σαλαμάνης κατέστησε τον εαυτό του τελείως νεκρό στην παρούσα ζωή και αγωνιζόταν μόνο να τηρήσει το θέλημα του Θεού. Επαληθεύοντας τα αποστολικά λόγια• «Zω δε ουκέτι εγώ, ζη δε εν εμοί Xριστός. ο δε νυν ζω εν σαρκί, εν πίστει ζω τη του υιού του Θεού του αγαπήσαντός με και παραδόντος εαυτόν υπέρ εμού.» (Γαλάτας β΄ 20) Δηλαδή, Ζω, λοιπόν, όχι πια μένα, αλλά ζει μέσα μου ο Χριστός. Και τη ζωή που τώρα ζω στη σάρκα, τη ζω με την πίστη που έχω στον Υιό του Θεού, ο οποίος με αγάπησε και παράδωσε τον εαυτό του για μένα.Ο Οποίος τόσο αγάπησε τον άνθρωπο και παρέδωκε τον εαυτό Του για τη σωτηρία του.

Έτσι έζησε θεοφιλώς ο Όσιος Σαλαμάνης έως ότου κοιμήθηκε με ειρήνη και απήλθε στον Κύριο, όπου χαίρεται αιώνια..

*Καπερσανά είναι μια κωμόπολη της Συρίας, χτισμένη στη δυτική όχθη του ποταμού Ευφράτη με παλιά πέτρινα σπίτια , κοντά στο αρχαίο Ζεύγμα και στα Σαμόσατα σημαντικό κέντρο του βασιλείου της Κομμαγηνή.
Με αυτό το όνομα τη συναντάμε έως το 640 μ.Χ. όταν λεηλατήθηκε από τους Άραβες. Σήμερα ανήκει στην Τουρκία και ονομάζεται Gümüşgün – Ehneş Köyü. Εδω εγκατέστησαν Αρμενίους από την Θεσσαλονίκη με την ανταλλαγή πληθυσμών κατά την Μικρασιατική Καταστροφή. Λόγω όμως του φράγματος Birecik του Ευφράτη, αυτό το πανέμορφο και γραφικό χωριό έχει ερημωθεί. Λίγο έξω από το χωριό υπάρχουν τα ερείπια της βυζαντινής εκκλησίας του αγίου Σεργίου.
Από τα βιβλία: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005 και
Θεοδωρήτου Κύρου ,Φιλόθεος Ιστορία ή ασκητική πολιτεία Β’,διήγηση 19, σελ. 58- 60, εκδόσεις Τήνος, Αθήνα 1995.

Σαλαμάνης_Salamanes_Καπερσανά_Capersana_Gümüşgün ehneş köyü_Каперсана-2959-IMG_6885

Ος φυλάσσει το στόμα αυτού και την γλώσσαν, διατηρεί εκ θλίψεως την ψυχήν αυτού.(Παρ. 21,23) Εκείνος, που προσέχει το στόμα του και την γλώσσαν του, προφυλάσσει την ψυχήν του από πολλές θλίψεις και στενοχωρίες.
«Υπερ πάντα την σιωπήν αγάπησον», έλεγε ο αββάς Ισαάκ ο Σύρος
«Φθέγγου μεν, ει τι κρείττον σιωπής έχεις». «Τότε μόνο να μιλάς, όταν έχεις να πεις κάτι καλύτερο από τη σιωπή. Διαφορετικά, «σιωπή, λόγου τιμιωτέρα». άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Ο Όσιος Αρσένιος ο Μέγας προσευχόταν στον Θεό να του φανερώσει πως να σωθεί, κι άκουσε μια φωνή να του λέγει: «Φεύγε, σιώπα, ησύχαζε. Αυτές είναι οι ρίζες της αναμαρτησίας. »
Καλλίτερο απ’ όλα είναι η σιωπή, έλεγε ο αββάς Παμβώ
Αν θυμάται συχνά ο άνθρωπος το γραφικό ρητό που λέγει: «εκ των λόγων σου δικαιωθήση και εκ των λόγων σου κατακριθήση», θα προτιμά χίλιες φορές να σωπαίνη, έλεγε ο Όσιος αββάς Ποιμήν.

Γέροντος Σωφρονίου του Έσσεξ

Μέγας εί, Κύριε, και ουκ έστιν όμοιος Σοι. Έλεος και αλήθεια προπορεύονται προ προσώπου Σου, δικαιοσύνη και κρίμα εκπορεύονται εκ του θρόνου Σου.
Μακάριοι οι φυλάσσοντες την διαθήκην Σου, εν τω Φωτί της δόξης του προσώπου Σου διαμένουσι και εν τω Ονόματί Σου αγαλλιάσονται. Συ γαρ εί δύναμις αυτών και εν τη ευδοκία Σου υψωθήσονται, τη δε αληθεία Σου δοξασθήσονται και τη δικαιοσύνη Σου κραταιωθήσονται.
Κύριε, την βοήθειάν Σου επίθες εφ’ ημάς, και τω ελέει Σου περιτείχισον ημάς. Η χειρ Σου αντιλάβοιτο ημών και ο βραχίων Σου ενισχύσαι ημάς. Εχθρός ουδέν τεύξεται καθ’ ημών και εν τω Ονόματί Σου σωθησόμεθα.
Εν τω επικαλείσθαι Σε ημάς, Κύριε, κλίνον το ους Σου. Συ γαρ εί Πατήρ ημών, μη αποστρέφου αφ’ ημών εν θλίψει…
Αποκάλυψον εις την καρδίαν μου τα μυστήρια Σου· φανέρωσον εις εμέ τον αμαρτωλόν την κεκρυμμένην από του αιώνος Σοφίαν Σου· φώτισον δια του Αγίου Σου Πνεύματος τους νοερούς οφθαλμούς της καρδίας μου, όπως δυνηθώ να ίδω την αγαθήν Πρόνοιαν Σου περί παντός του γένους των ανθρώπων, έτι και εις τα φοβερά γεγονότα του καιρού ημών…Συ πολλάκις έδωκας εις εμέ την βεβαίωσιν δια την τελικήν νίκην του Φωτός Σου, και όμως βλέπεις, είμαι εξησθενημένος εν τη διακονία μου…
Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Άναρχε, τη επιφοιτήσει του Πνεύματος Σου του Αγίου νομοθέτησον ημάς εν ταις τρίβοις των εντολών Σου και μέχρι της εσχάτης ημών αναπνοής ποίησον ημάς ασαλεύτους εν τη αληθεία της ομολογίας Σου.
Ότι Συ εί Μόνος Σκεπαστής Άγιος και Παντοδύναμος Υπερασπιστής της ζωής μου, και Σοι προσφέρω την δοξολογίαν και την προσευχήν μου. Αμήν.

Advertisements

Comments are closed.