iconandlight

Iconography and Hand painted icons

Ο άγιος και δίκαιος Ιωσήφ ο Πάγκαλος: Δε με στείλατε εσείς εδώ (στην Αίγυπτο), αλλά ο Θεός.

Ιωσήφ Πάγκαλος-St. Joseph the All-Comely- Иосиф Прекрасный- 13-0.Story on Joseph Сербия. Нови-Пазар. Монастырь Сопочаны

Ο άγιος και δίκαιος Ιωσήφ ο Πάγκαλος: τύπος του Χριστού

Ο Ιωσήφ στην Παλαιά Διαθήκη, φθονήθηκε από τα αδέλφια του και πουλήθηκε σαν δούλος στην Αίγυπτο, συκοφαντήθηκε από την γυναίκα του Πετεφρή και μπήκε στις φυλακές του Φαραώ. Εκεί εξηγώντας κάποια όνειρα αυλικών του Φαραώ, γνωρίστηκε με τον Φαραώ και του εξήγησε δύο όνειρα που κανείς δεν μπορούσε να του τα εξηγήσει. Τα όνειρα ήταν δύο• είδε επτά ωραίες και παχιές αγελάδες που τις φάγανε μετά επτά άλλες αγελάδες άσχημες και ισχνές και επτά στάχυα γεμάτα καρπούς που τα φάγανε μετά επτά στάχυα καχεκτικά και άκαρπα. Τα δύο αυτά όνειρα όπως εξήγησε ο Ιωσήφ αποκάλυπταν το ίδιο γεγονός. Επτά χρόνια θα είχαν πολύ καλές σοδειές στην Αίγυπτο και μετά θα ακολουθούσαν επτά χρόνια ακαρπίας και πείνας μεγάλης. Θα έπρεπε λοιπόν να φροντίσουν να συγκεντρώσουν τροφές σε αποθήκες κατά τα χρόνια της ευφορίας και μετά να έχουν να τρώνε στα χρόνια της ακαρπίας. Ο Φαραώ μόλις άκουσε την εξήγηση για τη θεία σοφία του τον έκανε αντιβασιλέα της Αιγύπτου και διαχειριστή των τροφίμων της και σιτοδότη του λαού του.
Στην περίπτωση αυτή ο Θεός δεν τον κάλεσε προσωπικά να αναλάβει την διοίκηση της Αιγύπτου, αλλά άφησε τον σατανά να του δημιουργήσει ποικίλα προβλήματα και φοβερές και οδυνηρές περιπέτειες, ενώ προσπαθούσε να τον εξοντώσει, και μέσα από αυτές τις περιπέτειες τον οδήγησε στο αξίωμα του αντιβασιλέως της Αιγύπτου και στο να γίνει ο σιτοδότης ολόκληρης της οικουμένης.

Οι καιροί μας είναι δύσκολοι και παρόμοιοι των χρόνων που ζούσε ο Ιωσήφ. Μεγάλα δεινά μας περιμένουν, λόγω πολλών και ποικίλων αιτίων και κυρίως λόγω των αμαρτιών μας. Ας προσευχηθούμε στον Κύριο, που δεν παύει να διοικεί την οικουμένη, να μας λυπηθεί και να μας συγχωρήσει και να στείλει και πάλι ανθρώπους του σε θέσεις κλειδιά, για να βρούμε ανακούφιση και γαλήνη και κουράγιο να συνεχίσουμε την πορεία μας σαν παιδιά του Θεού και όχι του κόσμου.
Αρχιμανδρίτης Μελέτιος Απ. Βαδραχάνης

Κοντάκιον Ήχος πλ. δ’
Ως απαρχάς

Ο Ιακώβ ωδύρετο, του Ιωσήφ την στέρησιν, και ο γενναίος εκάθητο άρματι, ως βασιλεύς τιμώμενος, της Αιγυπτίας γαρ τότε ταίς ηδοναίς μη δουλεύσας, αντεδοξάζετο παρά του βλέποντος τας των ανθρώπων καρδίας, και νέμοντος στέφος άφθαρτον.

Συναξάριον

Τη αγία και μεγάλη Δευτέρα, μνείαν ποιούμεθα του μακαρίου Ιωσήφ του Παγκάλου, και της υπό του Κυρίου καταραθείσης και ξηρανθείσης Συκής.

Στίχοι εις τον Πάγκαλον Ιωσήφ
Σώφρων Ιωσήφ, δίκαιος κράτωρ ώφθη,
Και σιτοδότης, ω καλών θημωνία!

Έτεροι, εις την ξηρανθείσαν Συκήν
Την Συναγωγήν, συκήν Χριστός, Εβραίων,
Καρπών άμοιρον πνευματικών εικάζων,
Αρά ξηραίνει, ης φύγωμεν το πάθος.

Ταις του Παγκάλου Ιωσήφ πρεσβείαις, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς.

ΙΩΣΗΦ ό Πάγκαλος_Joseph the All-Comely_ Иосиф Прекрасный_panoramic_2

Προκείμενον Ήχος δ’ Ψαλμός ριδ’
Ευαρεστήσω ενώπιον Κυρίου, εν χώρα ζώντων.
Στιχ. Ηγάπησα, ότι εισακούσεται Κύριος της φωνής της δεήσεώς μου.

Γενέσεως το Ανάγνωσμα
(Κεφ. ΜΓ’, 25-30 ΜΕ’, 1-16)

Προσήνεγκαν τω Ιωσήφ οι αδελφοί αυτού τα δώρα, α είχον εν ταις χερσίν αυτών εις τον οίκον, και προσεκύνησαν αυτώ επί πρόσωπον επί την γην. Ηρώτησε δε αυτούς, πως έχετε; και είπεν αυτοίς· Υγιαίνει ο πατήρ υμών ο πρεσβύτης, ον είπατε έτι ζην· οι δε είπον· Υγιαίνει, ο παις σου ο πατήρ ημών, έτι ζη. Και είπεν· Ευλογητός ο άνθρωπος εκείνος τω Θεώ, και κύψαντες προσεκύνησαν αυτώ. Αναβλέψας δε τοις οφθαλμοίς Ιωσήφ, είδε Βενιαμίν τον αδελφόν αυτού τον ομομήτριον, και είπεν· Ούτός εστιν ο αδελφός υμών ο νεώτερος, ον είπατε προς με αγαγείν, και είπεν· ο Θεός ελεήσαι σε τέκνον. Εταράχθη δε Ιωσήφ· συνεστρέφετο γαρ τα σπλάγχνα αυτού επί τω αδελφώ αυτού, και εζήτει κλαύσαι, εισελθών δε εις το ταμείον, έκλαυσεν εκεί, και νιψάμενος το πρόσωπον, εξελθών ενεκρατεύσατο. Και ουκ ηδύνατο Ιωσήφ ανέχεσθαι πάντων των παρεστηκότων αυτώ, αλλ’ είπεν· Εξαποστείλατε πάντας απ’ εμού, και ου παρειστήκει ουδείς τω Ιωσήφ, ηνίκα ανεγνωρίζετο τοις αδελφοίς αυτού, και αφήκε φωνήν μετά κλαυθμού. Ήκουσαν δε πάντες οι Αιγύπτιοι, και ακουστόν εγένετο εις τον οίκον Φαραώ. Είπε δε Ιωσήφ προς τους αδελφούς αυτού· Εγώ ειμι Ιωσήφ, έτι ο πατήρ μου ζη; Και ουκ ηδύναντο οι αδελφοί αποκριθήναι αυτώ· εταράχθησαν γαρ. Είπε δε Ιωσήφ προς τους αδελφούς αυτού. Εγγίσατε προς με, και ήγγισαν. Και είπεν· Εγώ ειμι Ιωσήφ ο αδελφός υμών, ον απέδοσθε εις Αίγυπτον, νυν ούν μη λυπείσθε, μηδέ σκληρόν υμίν φανείτω, ότι απέδοσθέ με ώδε· εις γαρ ζωήν απέστειλέ με ο Θεός έμπροσθεν υμών. Τούτο γαρ δεύτερον έτος λιμός επί της γης, και έτι λοιπά πέντε έτη, εν οις ουκ έστιν αροτρίασις, ουδέ αμητός. Απέστειλε γαρ με ο Θεός έμπροσθεν υμών, υπολείπεσθαι υμίν κατάλειμμα επί της γης, και εκθρέψαι υμών κατάλειψιν μεγάλην· νυν ούν ουχ υμείς με απεστάλκατε ώδε, αλλά ο Θεός, και εποίησέ με, ως πατέρα Φαραώ και Κύριον παντός του οίκου αυτού, και άρχοντα πάσης γης Αιγύπτου. Σπεύσαντες ούν, ανάβητε προς τον πατέρα μου, και είπατε αυτώ· Τάδε λέγει ο υιός σου Ιωσήφ. Εποίησέ με ο Θεός κύριον πάσης γης Αιγύπτου· κατάβηθι ούν προς με, και μη μείνης, και κατοικήσεις εν γη Γεσέμ Αραβίας, και έση εγγύς μου συ, και οι υιοί σου, και οι υιοί των υιών σου, τα πρόβατά σου, και οι βόες σου, και όσα σοι εστι, και εκθρέψω σε εκεί· έτι γαρ πέντε έτη λιμός έσται επί της γης, ίνα μη εκτριβής συ, και οι υιοί σου, και πάντα τα υπάρχοντά σου. Ιδού οι οφθαλμοί υμών βλέπουσι, και οι οφθαλμοί Βενιαμίν του αδελφού μου, ότι το στόμα μου το λαλούν προς υμάς. Απαγγείλατε ούν τω πατρί μου πάσαν την δόξαν μου την εν Αιγύπτω, και όσα ίδετε, και ταχύναντες, καταγάγετε τον πατέρα μου ώδε. Και επιπεσών επί τον τράχηλον Βενιαμίν του αδελφού αυτού, έκλαυσεν επ’ αυτώ, και Βενιαμίν έκλαυσεν επί τω τραχήλω αυτού. Και καταφιλήσας πάντας τους αδελφούς αυτού, έκλαυσεν επ’ αυτοίς, και μετά ταύτα, ελάλησαν οι αδελφοί αυτού προς αυτόν. Και διεβοήθη η φωνή εις τα ώτα Φαραώ, λέγοντες· Ήκασιν οι αδελφοί Ιωσήφ. Εχάρη δε Φαραώ, και πάσα η θεραπεία αυτού.

(Τη Πέμπτη προ των Βαΐων, Εν τω Εσπερινώ)

Γενέσεως το Ανάγνωσμα
(Γεν. μγ΄25- 30, με΄1-16)

Εκείνοι ετοίμασαν τα δώρα τους ώσπου να έρθει ο Ιωσήφ το μεσημέρι, γιατί τους είχαν πει ότι θα έτρωγαν εκεί μαζί του.
Όταν ο Ιωσήφ γύρισε στο σπίτι, του πρόσφεραν τα δώρα που τα είχαν φέρει μαζί τους, μέσα στο σπίτι, και τον προσκύνησαν ως τη γη.
Αυτός τους ρώτησε για την υγεία τους και ύστερα τους είπε: «Είναι καλά ο γέροντας πατέρας σας, που μου ’χετε μιλήσει γι’ αυτόν; Ζει ακόμη;»
Αυτοί απάντησαν: «Καλά είναι ο δούλος σου ο πατέρας μας. Ζει ακόμη». Κι έσκυψαν και προσκύνησαν.
Όταν ο Ιωσήφ είδε το Βενιαμίν, τον αδερφό του από την ίδια μάνα, ρώτησε: «Αυτός είναι ο αδερφός σας ο μικρότερος που μου λέγατε; Ο Θεός να σε ευλογεί παιδί μου», του είπε. Ύστερα έφυγε βιαστικά, γιατί άρχισε να δακρύζει· είχε συγκινηθεί βαθιά που είδε τον αδερφό του και ήθελε να κλάψει. Μπήκε στο ιδιαίτερο δωμάτιό του κι εκεί έκλαψε.
Ο Ιωσήφ δεν μπορούσε πια να συγκρατηθεί μπροστά σ’ όλους εκείνους που τον περιστοίχιζαν και φώναξε: «Να φύγουν όλοι από μπροστά μου!» Έτσι, ήταν μόνος με τ’ αδέρφια του όταν τους φανερώθηκε.
Τότε ξέσπασε σ’ ένα κλάμα τόσο δυνατό, που τον άκουγαν οι Αιγύπτιοι και το έμαθαν ακόμα και στο ανάκτορο του Φαραώ.
Ο Ιωσήφ είπε στους αδερφούς του: «Εγώ είμαι ο Ιωσήφ! Ζει ακόμα ο πατέρας μου;» Οι αδερφοί του όμως δεν μπορούσαν να του απαντήσουν και στέκονταν μπροστά του εμβρόντητοι.
«Πλησιάστε με, λοιπόν!» τους είπε ο Ιωσήφ. Εκείνοι τον πλησίασαν, και τους είπε: «Εγώ είμαι ο Ιωσήφ ο αδερφός σας, που τον πουλήσατε στην Αίγυπτο.
Αλλά τώρα μη λυπάστε και μην έχετε τύψεις που με πουλήσατε, γιατί ο Θεός με έστειλε εδώ πριν από σας για να σας σώσω τη ζωή.
Είναι δύο χρόνια τώρα που η πείνα κυριαρχεί στη χώρα. Και για πέντε ακόμα χρόνια δε θα υπάρχει ούτε όργωμα ούτε θερισμός.
Ο Θεός όμως με έστειλε εδώ πριν από σας για να σας διασώσω με θαυμαστό τρόπο, και να μπορέσετε να επιβιώσετε στη χώρα.
Δε με στείλατε, λοιπόν, εσείς εδώ, αλλά ο Θεός. Με έκανε σύμβουλο του Φαραώ, υπεύθυνο στο ανάκτορό του, και κυβερνήτη όλης της Αιγύπτου.
Τώρα βιαστείτε να πάτε πίσω στον πατέρα μου και να του πείτε ότι ο γιος του ο Ιωσήφ λέει: “ο Θεός με έκανε κύριο όλης της Αιγύπτου. Έλα σ’ εμένα, μην αργείς.
Θα εγκατασταθείς στην περιοχή της Γεσέν, και θα είσαι κοντά μου εσύ, τα παιδιά σου και τα εγγόνια σου, τα πρόβατά σου και τα βόδια σου, και ό,τι άλλο έχεις.
Εγώ θα φροντίσω για τη συντήρησή σου εκεί, γιατί μένουν ακόμα πέντε χρόνια πείνας. Δε θα στερηθείς τίποτα εσύ και το σπίτι σου και τα κοπάδια σου”.
Βλέπετε λοιπόν με τα ίδια σας τα μάτια, και με βλέπει κι ο αδερφός μου ο Βενιαμίν, ότι εγώ είμαι που σας μιλάω.
Διηγηθείτε στον πατέρα μου όλη τη δόξα που έχω εδώ στην Αίγυπτο και όλα όσα είδατε, και βιαστείτε να τον φέρετε εδώ».
Ύστερα έπεσε στο λαιμό του Βενιαμίν του αδερφού του και έκλαψε. Έκλαψε κι ο Βενιαμίν πεσμένος στον τράχηλό του.
Φίλησε ακόμα όλους τους αδερφούς του κλαίγοντας. Μετά απ’ αυτά οι αδερφοί του μπόρεσαν να μιλήσουν μαζί του.
Το γεγονός μαθεύτηκε στο ανάκτορο του Φαραώ, ότι είχαν έρθει τ’ αδέρφια του Ιωσήφ, και χάρηκαν ο Φαραώ και οι άρχοντές του.

Γένεσις
(50,14-23)

ΙΩΣΗΦ ό Πάγκαλος_Joseph the All-Comely_ Иосиф Прекрасный_21301587770_perivlepty-ohrid-153 (1)Μετά την ταφή του πατέρα του, ο Ιωσήφ επέστρεψε στην Αίγυπτο μαζί με τ’ αδέρφια του και με όλους όσους είχαν πάει μαζί του. Όταν τ’ αδέρφια του Ιωσήφ είδαν ότι πέθανε ο πατέρας τους, φοβήθηκαν μήπως ο Ιωσήφ τους φερθεί εχθρικά και τους ανταποδώσει το κακό που του είχαν κάνει. Γι’ αυτό έστειλαν μήνυμα στον Ιωσήφ: «Ο πατέρας σου πριν πεθάνει έδωσε αυτή την εντολή: “να πείτε στον Ιωσήφ να συγχωρήσει την αμαρτία των αδερφών του και την ανομία τους, το μεγάλο κακό που του έκαναν”. Συγχώρησε λοιπόν τώρα την αμαρτία των δούλων του Θεού του πατέρα σου». Όταν ο Ιωσήφ άκουσε αυτά τα λόγια έκλαψε.
Μετά οι αδερφοί του ήρθαν οι ίδιοι και έπεσαν μπροστά του και του είπαν: «Να, εμείς είμαστε δούλοι σου».
Ο Ιωσήφ τούς είπε: «Μη φοβάστε! Μήπως εγώ μπορώ ν’ αντικαταστήσω το Θεό; Εσείς σκεφτήκατε να μου κάνετε κακό, ο Θεός όμως το μετέτρεψε σε καλό, για να κάνω αυτό που γίνεται σήμερα, να διατηρήσω δηλαδή στη ζωή έναν πολυάριθμο λαό. Τώρα λοιπόν μη φοβάστε! Εγώ θα σας συντηρήσω εσάς και τα παιδιά σας». Έτσι τους παρηγόρησε μιλώντας τους στοργικά.
Ο Ιωσήφ εξακολουθούσε να κατοικεί στην Αίγυπτο, μαζί με την οικογένεια του πατέρα του. Έζησε εκατόν δέκα χρόνια.
Είδε γιους από τον Εφραΐμ, ως την τρίτη γενιά· και τα παιδιά του Μαχίρ, γιου του Μανασσή, γεννήθηκαν πάνω στα γόνατα του Ιωσήφ.

http://www.paterikiorthodoxia.com/2016/05/genesis-a.html
http://users.sch.gr/aiasgr/Agiologia/Palaia_Diathikh/Patriarxes/Patriarxhs_Iwshf.htm https://iconandlight.wordpress.com/2016/11/12/%CE%BF-%CF%80%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%B9%CF%89%CF%83%CE%AE%CF%86-%CE%B4%CE%BF%CE%BA%CE%B9%CE%BC%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BA%CE%B5-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BD%CE%B1-%CF%80%CF%81/

Εις τα Απόστιχα
Ιδιόμελα Ήχος πλ. α’

Στίχος α’. Ενεπλήσθημεν το πρωΐ του ελέους σου, Κύριε, και ηγαλλιασάμεθα και ηυφράνθημεν εν πάσαις ταις ημέραις ημών. Ευφρανθείημεν, ανθ’ ων ημερών εταπείνωσας ημάς, ετών, ων είδομεν κακά, και ίδε επί τους δούλους σου και επί τα έργα σου, και οδήγησον τους υιούς αυτών.

Κύριε, τα τελεώτατα φρονείν, τους οικείους παιδεύων Μαθητάς, μη ομοιούσθαι τοις έθνεσιν έλεγες, εις το κατάρχειν των ελαχιστοτέρων, ουχ ούτω γαρ έσται υμίν τοις εμοίς Μαθηταίς, ότι πτωχός θέλων υπάρχω, ο πρώτος ούν υμών, έστω πάντων διάκονος, ο δε άρχων, ως ο αρχόμενος, ο προκριθείς δε ως ο έσχατος, και γαρ ελήλυθα αυτός τω πτωχεύσαντι Αδάμ διακονήσαι, και λύτρον δούναι αντί πολλών, την ψυχήν των βοώντων μοι, Δόξα σοι.

Advertisements

Comments are closed.