iconandlight

Iconography and Hand painted icons

Το Γενέσιον του Τιμίου Προδρόμου, του προστάτου του μοναχισμού

Γενέσιον του Τιμίου Προδρόμου_Nativity of the Forerunner St. John the Baptist_Рождество Иоанна Предтечи_Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul_Prodromou-2012

Γενέσιον του Τιμίου Προδρόμου

Εορτάζει στις 24 Ιουνίου

Ο αετός της ερήμου

Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος και ένδοξος Βαπτιστής του Κυρίου θεωρείται ο προστάτης του Ορθόδοξου μοναχισμού και αρχηγός του μοναχικού τάγματος

Ζαχαρίας Προδρόμου_ Zechariah (priest)_ Захария отец Иоанна Крестителя _3041-0_cee62_41669557_origΟ Ιωάννης ο Πρόδρομος στάθηκε πάντα μια θαυμαστή για τον κάθε πιστό μορφή αγίου, αλλά και μια τραγική προφητική φυσιογνωμία. Η γέννησή του έγινε με τη χάρη του Θεού, κ’ η σύλληψή του ευαγγελίστηκε, όπως μας αναφέρει ο Ευαγγελιστής Λουκάς (α΄ 5-25), στον πατέρα του Ζαχαρία, μέσα στην εκκλησία, την ώρα που εθυμίαζε. Είπεν εκεί ο αρχάγγελος Γαβριήλ στο Ζαχαρία, πως η στείρα και μεγάλη πια στα χρόνια γυναίκα του Ελισάβετ, θα γεννήσει υιόν: «και καλέσεις το όνομα αυτού Ιωάννην• και έσται χαρά σοι και αγαλλίασις και πολλοί επί τη γεννήσει αυτού χαρήσονται. Έσται γαρ μέγας ενώπιον του Κυρίου». Κι αλήθεψεν ο λόγος τούτος του αγγέλου. Γεννήθηκεν ο Πρόδρομος «εκ των στειρωτικών λαγόνων» της Ελισάβετ, λύνοντας ταυτόχρονα την αφωνία του πατέρα του Ζαχαρία. Ακόμα, όταν ήταν στην κοιλιά της Ελισάβετ και σκίρτησε, προφήτεψε τη σάρκωση του θείου Λόγου, στην παρθενική μήτρα της Παναγίας. Χωρίς να γνωρίσει την αμαρτία του κόσμου ο Πρόδρομος φεύγει νεώτατος στην έρημο, όπου ζει με άσκηση φοβερή, τρεφόμενος με ακρίδες και άγριο μέλι, σα να ’τανε πουλί. (Σε πολλές εικόνες της βυζαντινής αγιογραφίας, ο άγιος Πρόδρομος βρίσκεται ιστορημένος πράγματι με δύο φτερά, φυτρωμένα στους ώμους του, και με την επιγραφή «το πτηνόν της ερήμου»). Εκεί στην έρημο, μέσα στο μεγάλο καμίνι που δοκιμάζονται και ωριμάζουν οι μεγάλοι άγιοι, αρχίζει το κήρυγμα της μετανοίας. Βροντοφωνεί ότι «ήγγικεν», πως έφτασε κ’ είναι πολύ κοντά η βασιλεία των Ουρανών – εννοώντας, ασφαλώς, το Χριστό, που ερχόταν κοντά του, και ο οποίος, σαν Θεός, «έμπροσθέν του γέγονε»…

Κι αξιώθηκε ν’ ακούσει στο τέλος το εγκώμιο, που κανείς άνθρωπος δεν άκουσε, απ’ το ίδιο το φοβερό στόμα του Κυρίου και Θεού του, που βάφτισε στον Ιορδάνη ποταμό: «αμήν λέγω υμίν, ουκ εγήγερται εν γεννητοίς γυναικών μείζων Ιωάννου του βαπτιστού» (Ματθ. ια΄ 11). Πηγή: Π. Β. Πάσχου, Έρως Ορθοδοξίας, Αποστολική Διακονία 2006

Πρόδρομος ως νήπιο φυγή στην έρημο με την Αγία Ελισάβετ--St_ Elizabeth and the Precious Forerunner«Επειδή δε δεν ήταν άξιος ο κόσμος, διέμενε «εξ απαλών ονύχων» (βρέφος), θα λέγαμε, συνεχώς στην έρημο, ζώντας βίο απλό, αμέριμνο, απέριττο, χωρίς λύπη, αμέτοχο από τιποτένια πάθη, ανώτερο από την τιποτένια και υλιστική ηδονή, που κολακεύει μόνο το σώμα και τις σωματικές αισθήσεις· ζώντας μόνο διά τον Θεό, βλέποντας μόνο τον Θεόν, έχοντας τρυφή του τον Θεό. Ζούσε σαν σ’ ένα τόπο ανυψωμένο από την γη… ». Ζούσε τον τέλειο ησυχαστικό τρόπο ζωής, όπως αναγράφει ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς στην ομιλία στα Εισόδια της Θεοτόκου.

«Ο μοναχός που αγαπά την ησυχία αγαπάται από τον Θεό, επειδή και αυτός, αγαπώντας τον Θεό, θέλει μόνο με Αυτόν να συνομιλή μέσω της καθαράς προσευχής, και ενώ ζεί στην γη, φαντάζεται τα ουράνια. Γιατί όλος ο νους φροντίζει το πως να αρέση στο Θεό και να γίνη ναός του Αγίου Πνεύματός του…παραβλέποντας όλα τα ορατά, ποθεί τα αόρατα, ή, καλύτερα, τα υπομένει όλα ποθώντας τον αόρατο σαν να τον βλέπη. Οι μοναχοί αυτοί συναγωνίζονται με την ζωή τους, τους αγγέλους επιδιώκοντας πάντοτε την έρημο, ώστε συνομιλώντας μέσα στην ησυχία και αμεριμνησία με τον Θεό,να καταστήσουν τον νου τους ακηλίδωτο καθρέπτη, παρόμοιο με τον νου του Πρόδρομου και Βαπτιστή του Κυρίου Ιωάννη.»

***

Απολυτίκιον  Γενεσίου Τιμίου Προδρόμου. Ήχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε

Προφήτα και Πρόδρομε, της παρουσίας Χριστού, αξίως ευφημήσαι σε, ουκ ευπορούμεν ημείς, οι πόθω τιμώντες σε’ στείρωσις γάρ τεκούσης, και πατρός αφωνία, λέλυνται τη ενδόξφ, και σεπτή σου γεννήσει, και σάρκωσις Υιού του Θεού, κόσμω κηρύττεται.

Μεγαλυνάριον.

Άνθος το θεόσδοτον εκφυέν, σήμερον εκ στείρας, ευωδίας αγιασμού, έπλησε τα πάντα, την έρημον, τα όρη, τον ποταμόν τα ρείθρα, Χριστού ο Πρόδρομος.

Απόστολος
Προς Ρωμαίους Επιστολή Παύλου (ιγ΄ 11-14, ιδ΄ 1-4)

Αδελφοί ,και τούτο, ειδότες τον καιρόν, ότι ώρα ημάς ήδη εξ ύπνου εγερθήναι· νυν γαρ εγγύτερον ημών η σωτηρία η ότε επιστεύσαμεν. η νυξ προέκοψεν, η δε ημέρα ήγγικεν. αποθώμεθα ούν τα έργα του σκότους και ενδυσώμεθα τα όπλα του φωτός. ως εν ημέρα ευσχημόνως περιπατήσωμεν, μη κώμοις και μέθαις, μη κοίταις και ασελγείαις, μη έριδι και ζήλω, αλλ’ ενδύσασθε τον Κύριον Ιησούν Χριστόν, και της σαρκός πρόνοιαν μη ποιείσθε εις επιθυμίας.
Τον δε ασθενούντα τη πίστει προσλαμβάνεσθε, μη εις διακρίσεις διαλογισμών. ος μεν πιστεύει φαγείν πάντα, ο δε ασθενών λάχανα εσθίει. ο εσθίων τον μη εσθίοντα μη εξουθενείτω, και ο μη εσθίων τον εσθίοντα μη κρινέτω· ο Θεός γαρ αυτόν προσελάβετο. συ τις ει ο κρίνων αλλότριον οικέτην; τω ιδίω Κυρίω στήκει η πίπτει· σταθήσεται δε· δυνατός γαρ εστιν ο Θεός στήσαι αυτόν.

Απόδοση στη νεοελληνική:
Αδελφοί, αυτά να κάνετε, τοσούτω μάλλον καθ’ όσον γνωρίζετε σε τι καιρόν ζούμε: ότι είναι πλέον ώρα να ξυπνήσετε από τον ύπνον, διότι τώρα είναι πλησιέστερα σ’ εμάς η σωτηρία παρά τότε που επιστέψαμε. Η νύχτα επροχώρησε· η ημέρα επλησίασε. Ας πετάξουμε λοιπόν τα έργα του σκότους και ας οπλισθούμε με τα όπλα του φωτός. Ας είναι η συμπεριφορά μας σεμνή, όπως όταν είναι ημέρα, όχι συμπόσια και μεθύσια, όχι ακολασίες και ασέλγειες, όχι έριδες και ζηλοτυπίες, αλλ’ ενδυθήτε τον Κύριον Ιησούν Χριστόν και μη φροντίζετε διά την σάρκα διά να ικανοποιήσετε τας επιθυμίας της.
Εκείνον που είναι ασθενής κατά την πίστιν, να τον δέχεσθε, αλλ’ όχι διά συζητήσεις γνωμών. Ο ένας πιστεύει ότι επιτρέπεται να φάγη από όλα, αλλ’ ο ασθενής τρώγει λάχανα. Εκείνος που τρώγει, ας μη περιφρονή εκείνον που δεν τρώγει, και εκείνος που δεν τρώγει, ας μη κρίνη εκείνον που τρώγει, διότι ο Θεός τον έχει δεχθή. Ποιος είσαι συ που κρίνεις ξένον υπηρέτην; Το αν θα σταθή η θα πέση αφορά τον δικόν του κύριον, θα σταθή όμως, διότι ο Θεός έχει την δύναμιν να τον κάνη να σταθή.

Advertisements

Comments are closed.