iconandlight

Iconography and Hand painted icons

Τι μπορεί να κάνει άνθρωπος σε άνθρωπο αν ο τα πάντα ορών Κύριος δεν επιτρέψει ή δεν αφήσει; Τίποτα. Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς

Όλα τα έργα σου, τα οποία πράττεις όχι εις το όνομα του ουρανού και άνευ της αδείας του ουρανού, θα σου φέρουν τον πικρόν καρπόν, διότι ο ουρανός δεν θα ποτίσει δια της ευλογημένης βροχής του, ούτε θα τα λαμπρύνει δια του ζωοπαρόχου φωτός του.(Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς “Στοχασμοί περί του καλού και του κακού”)

Στον έφεδρο αξιωματικό σχετικά με το πώς ο Θεός δεν επιτρέπει
(Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς)

ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡ_Христос Пантократор. Иконописец Наталия 0_122c4b_5eb118a4_origΠεριγράφετε την αληθινή ιστορία των παθών σας στην αιχμαλωσία, η οποία είναι πράγματι διδακτική. Τρείς φορές οι εχθροί σας οδήγησαν στο απόσπασμα και τις τρεις φορές σας γύρισαν χωρίς κάποιον ορατό λόγο. Είναι αόρατος ο λόγος από εσάς αλλά όχι από Εκείνον που σας δημιούργησε. Μόνος λέτε πως εκείνες τις φοβερές ώρες ασταμάτητα προσευχόσαστε μ’ όλη σας την καρδιά στον Θεό. «Επί τω Θεώ ήλπισα, ου φοβηθήσομαι τί ποιήσει μοι άνθρωπος», λέει ο ψαλμωδός (Ψαλμ. 55, 2).

Ο αυτοκράτωρ Λέων ο Ε’ ο Αρμένιος, ανήλθε στον θρόνο το 813 μ. Χ. και διέπρεψε ως στρατηγός κατά των Αράβων. Ως βασιλιάς νίκησε και σκότωσε τον Κρούμο, ηγέτη του μεγάλου βουλγαρικού στρατού. Εργάστηκε για την αναδιοργάνωση του κράτους και του στρατού. Δολοφονήθηκε από συνωμότες.

Ο Αρειανός βασιλιάς Βαλέντιος τρεις φορές πήρε καλαμάρι να υπογράψει την απόφαση της δίωξης κατά του Μεγάλου Βασιλείου και τις τρεις φορές του έσπασε. Έκπληκτος ο βασιλιάς σκίζει την απόφαση και αφήνει τον άγιο στην ησυχία του.

Διαβάστε το Ευαγγέλιο, διαβάστε αυτό το μοναδικό και άγιο Βιβλίο της ζωής, και θα μάθετε την αλήθεια και θα γνωρίσετε πολλά μυστικά. Εκεί ερμηνεύεται και η δική σας περίπτωση. Κάποτε κακεντρεχείς Εβραίοι ήθελαν να συλλάβουν και να σκοτώσουν τον Κύριο Χριστό. Αλλά δεν τους επετράπη. Γιατί; «…Ουδείς επίασεν αυτόν, ότι ούπω εληλύθει η ώρα αυτού» (Ιωάν. 8, 20), Τι μπορεί να κάνει άνθρωπος σε άνθρωπο αν ο τα πάντα ορών Κύριος δεν επιτρέψει ή δεν αφήσει; Τίποτα.

Γι’ αυτό οι δεσμοφύλακές σας και δήμιοί σας, τρεις φορές προσπάθησαν και τις τρεις απέτυχαν, αν και τίποτα στον κόσμο δεν φάνηκε να εναντιώνεται στην εξουσία που είχαν πάνω σας. Αλλά εναντιώθηκε Εκείνος που έχει την εξουσία πάνω στον κόσμο και στους ανθρώπους. Δεν πρέπει λοιπόν να ξεχάσετε τι έκανε ο Ύψιστος για σας. Αλλά μιλήστε στον περίγυρό σας γι’ αυτό, ώστε και οι άλλοι να εναποθέσουν τις ελπίδες τους σ’ Αυτόν.

(Από το βιβλίο: Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, «Δεν φτάνει μόνον η πίστη…». Ιεραποστολικές επιστολές Β’, σελ. 310, Εκδόσεις «Εν πλω», 2008. Η/Υ επιμέλεια Σοφίας Μερκούρη)

Του κυρίου Θεοδώρου
Ήχος πλ. β’ Αρχαγγελικώς ανυμνήσωμεν
Τα των Νηστειών νυν δισέβδομα φαιδρώς, εναρξώμεθα τελούντες, ημέραν εξ ημέρας αδελφοί, άρμα πυρός εργασάμενοι ημίν, ως Ηλίας ο Θεσβίτης, τας τέσσαρας μεγάλας αρετάς, τον νούν ανυψώσωμεν απαθεία, την σάρκα οπλίσωμεν τη αγνεία, τρέποντες, και νικώντες τον εχθρόν.

Ήχος πλ. δ’ Μαρτυρικόν
Μάρτυρες Κυρίου, πάντα τόπον αγιάζετε, και πάσαν νόσον θεραπεύετε, και νυν πρεσβεύσατε, ρυσθήναι των παγίδων του εχθρού, τας ψυχάς ημών δεόμεθα.

Κάθισμα, Τριωδίου
Ήχος πλ. β’ Κύριε ελέησον ημάς
Κύριε κατεύθυνον ημάς, την νηστείαν δισσεύοντας, αγιασμόν ημίν λάμψον, και φωτισμόν των δικαιωμάτων σου, και αξίωσον ημάς προσφέρειν σοι, ευπρόσδεκτον ευχήν, το γόνυ κλίνοντας· συ γαρ ει Πατήρ ημών, και ημείς υιοί σου, και σε φόβω υμνούμεν και το όνομά σου, επικεκλήμεθα.

Απόστιχα, Τριωδίου
Ήχος πλ. α’ Ιδιόμελον
Θαυμαστόν όπλον, η προσευχή και νηστεία, αύτη τον Μωσέα, νομογράφον έδειξε, και Ηλίαν εν θυσίαις ζηλωτήν, ταύτη προσκαρτερήσαντες πιστοί, τω Σωτήρι βοήσωμεν· Σοι μόνω ημάρτομεν, ελέησον ημάς.

Προκείμενον Ήχος πλ. β’ Ψαλμός κδ’
Επίβλεψον επ’ εμέ, και ελέησόν με.
Στιχ. Προς σε, Κύριε, ήρα την ψυχήν μου.

Παροιμιών το Ανάγνωσμα
(Κεφ. Γ’, 34 – Δ’, 22)

Κύριος υπερηφάνοις αντιτάσσεται, ταπεινοίς δε δίδωσι χάριν. Δόξαν σοφοί κληρονομήσουσιν, οι δε ασεβείς ύψωσαν ατιμίαν. Ακούσατε παίδες παιδείαν πατρός, και προσέχετε γνώναι έννοιαν. Δώρον γαρ αγαθόν δωρούμαι υμίν, τον εμόν λόγον μη εγκαταλίπητε. Υιός γαρ εγενόμην καγώ, πατρί υπήκοος, και αγαπώμενος εν προσώπω μητρός. Οι εδίδασκόν με, και έλεγον· Ερειδέτω ο ημέτερος λόγος εις σην καρδίαν, φύλασσε εντολάς, μη επιλάθη. Κτήσαι σοφίαν, κτήσαι σύνεσιν, μη επιλάθη, μηδέ παρίδης ρήσιν εμού στόματος, μηδέ εκκλίνης από ρημάτων στόματός μου. Μη εγκαταλίπης αυτήν, και ανθέξεταί σου, εράσθητι αυτής, και τηρήσει σε. Αρχή σοφίας, κτήσαι σοφίαν, και εν πάση κτήσει σου κτήσαι σύνεσιν. Περιχαράκωσον αυτήν, και υψώσει σε, τίμησον αυτήν, ίνα σε περιλάβη, και ίνα δω τη ση κεφαλή στέφανον χαρίτων, στεφάνω δε τρυφής υπερασπίση σου. Άκουε υιέ, και δέξαι εμούς λόγους, και πληθυνθήσεταί σοι έτη ζωής σου, ίνα σοι γένωνται πολλαί οδοί βίου. Οδούς γαρ σοφίας διδάσκων σε, εμβιβάζω δε σε τροχιαίς ορθαίς. Εάν γαρ πορεύη, ου συγκλεισθήσεταί σου τα διαβήματα, εάν δε τρέχης, ου κοπιάσεις, Επιλαβού εμής παιδείας, μη αφής, αλλά φύλαξον αυτήν σεαυτώ εις ζωήν σου. Οδούς ασεβών μη επέλθης, μηδέ ζηλώσης οδούς παρανόμων. Εν ω αν τόπω στρατοπεδεύσωσι, μη επέλθης εκεί, έκκλινον δε απ’ αυτών, και παράλλαξον. Ου γαρ μη υπνώσουσιν, εάν μη κακοποιήσωσιν, αφήρηται ο ύπνος απ’ αυτών, και ου κοιμώνται. Οι δε γαρ σιτούνται σίτα ασεβείας, οίνω δε παρανόμω μεθύσκονται. Αι δε οδοί των δικαίων ομοίως φωτί λάμπουσι, προπορεύονται και φωτίζουσιν, έως αν κατορθώση ημέρα. Αι δε οδοί των ασεβών σκοτειναί, ουκ οίδασι πως προσκόπτουσιν. Υιέ, εμή ρήσει πρόσεχε, τοις δε εμοίς λόγοις παράβαλλε σον ούς. Όπως μη εκλίπωσί σε αι πηγαί σου, φύλασσε αυτάς εν ση καρδία. Ζωή γαρ εστι πάσι τοις ευρίσκουσιν αυτάς, και πάση τη σαρκί αυτών ίασις.

Παροιμιών το Ανάγνωσμα
(Κεφ. 3,34 – 4,22 )

Ο Κύριος αντιτάσσεται εναντίον των υπερηφάνων, εις δε τους ταπεινούς δίδει την ευμένειαν και προστασίαν του. Οι κατά Θεόν σοφοί θα κληρονομήσουν και θα αποκτήσουν δόξαν παρά Θεού και ανθρώπων. Αντιθέτως όμως οι ασεβείς θα συσσωρεύσουν εις βάρος των φανερόν τον εξευτελισμόν και την καταισχύνην. Παιδιά μου, ακούστε με προσοχήν την διδασκαλίαν του πατρός σας και προσέχετε, ώστε να εννοήτε το ορθόν εις κάθε πτερίστασιν. Διότι εγώ χαρίζω πνευματικήν δωρεάν και εντολήν, κατ’ εξοχήν ωφέλιμον εις σας• να μη αφήσετε ποτε τον θείον νόμον. Διότι και εγώ ήμουνα, κάποτε παιδί υπάκουον στον πατέρα μου και αγαπητόν εις την μητέρα μου. Αυτοί οι γονείς μου με εδίδασκαν και με συνεβούλευαν. “Ας εντυπωθή ο λόγος μας εις την καρδίαν σου. Φύλασσε πάντοτε τας εντολάς του Θεού. Μη τας λησμονήσης ποτέ. Μη παραβλέψης και μη αδιαφορήσης εις τα στοργικά λόγια του στόματος εμού του πατρός σου. Μη εγκαταλείψης ποτέ αυτήν την διδασκαλίαν μου και αυτή θα σε υποστηρίξη, ώστε να μη πέσης. Αγάπησε με πάθος αυτήν και αυτή θα σε προφυλάξη από πτώσεις και κινδύνους. Περιφρούρησέ την, κράτησέ την ανόθευτον και ασφαλή και αυτή θα σε δοξάση. Τιμησέ την και αυτή θα σε περιλάβη εις την αγκάλην της με στοργήν, δια να χαρίση στο κεφάλι σου στέφανον από χάριτας και αρετάς. Αυτό δε το στεφάνι, θα είναι χαρά και ευχαρίστησις δια σέ, θα σε υπερασπίζη και θα σε προστατεύη εις όλην σου την ζωήν”.Και η σοφία προσθέτει• Άκουσε, παιδί μου, και δέξαι τα λόγια μου και τα έτη της ζωής σου θα πληθυνθούν. Θα ανοιχθούν δε ενώπιόν σου πολλοί δρόμοι, τρόποι ζωής ευτυχισμένης και ειρηνικής. Διότι εγώ θα σε διδάξω σοφούς τρόπους και πορείας της ζωής σου και θα σε βάζω να προχωρής πάντοτε εις δρόμους ευθείς, ομαλούς και ασφαλείς. Όταν δε προχωρής ετσι εις την ζωήν σου, δεν θα εμποδίζωνται τα βήματά σου, θα βαδίζης με άνεσιν. Εάν δε και τρέχης εις υπερπήδησιν εμποδίων, δεν θα κοπιάσης. Κράτησε καλά και κάμε κτήμα σου την ιδικήν μου παιδαγωγίαν και μη την αφήσης, αλλά φύλαξέ την προς το συμφέρον σου, δια να έχης μακράν και ευτυχισμένην ζωήν. Μη ακολουθήσης τους δρόμους και τους τρόπους της συμπεριφοράς των αμαρτωλών, ούτε να ζηλέψης τας οδούς των παρανόμων. Μη μεταβής εις τόπον, όπου αυτοί θα κατασκηνώσουν, αλλά λοξοδρόμησε μακράν από αυτούς και στρέψε αλλού την πορείαν της ζωής σου. Διότι οι ασεβείς δεν θα κλείσουν μάτι, εάν δεν κάμουν το κακόν. Εξ αιτίας των ελέγχων της συνειδήσεώς των και της νοσηράς επιθυμίας των δια το κακόν, ο ύπνος έχει χαθή από αυτούς και δεν κοιμώνται. Διότι αυτοί τρώγουν τροφός, τας οποίας απέκτησαν μα αδικίας, και μεθύουν με κρασί, το οποίον επήραν με τας παρανομίας των. Εξ αντιθέτου όμως η ζωή και η συμπεριφορά των δικαίων και εναρέτων ανθρώπων είναι ολόλαμπρος ωσάν το φως. Βαδίζουν εμπρός οι δίκαιοι και φωτίζουν με το παράδειγμά των και με τα λόγια των πάντοτε, έως ότου έλθη η ημέρα της πλήρους λαμπρότητος και δόξης των. Οι δρόμοι όμως και η συμπεριφορά των ασεβών είναι σκοτεινοί και σκοντάπτουν αυτοί συνεχώς, χωρίς και οι ίδιοι να καταλάβουν πως. Παιδί μου, πρόσεχε εις τα λόγια μου. Πλησίασε και βάλε το αυτί σου κοντά στους λόγους μου, δια να μη στειρεύσουν και χαθούν αι ζωογόνοι αυταί των λόγων μου πηγαί σου, φύλαξε αυτάς, ως πολύτιμον θησαυρόν, εις την καρδίαν σου, διότι αι ζωογόνοι αυταί πηγαί της θείας αληθείας και σοφίας γίνονται αιτία ευτυχισμένης ζωής εις εκείνους, που τας ευρίσκουν, και αποβαίνουν δια πάντα άνθρωπον ριζική και αποτελεσματική θεραπεία από κάθε κακόν.

Comments are closed.