iconandlight

Iconography and Hand painted icons

Ο Ιησούς αγαπούσε τα παιδιά και επήγαινε κοντά τους με τον πόνο της αγάπης, και μία ασθενής γυναίκα τον πλησίασε και του «έκλεψε» την προσοχή. π. Αρσένιος Μπόκα

Κυριακή Ζ΄ Λουκά
Θεραπεία της αιμορροούσης και ανάσταση της θυγατρός του αρχισυναγώγου (Λουκ. η’ 41-56)

πατρός Αρσενίου Μπόκα (1910 – 29 Νοεμβρίου 1989)

ΑΙΜΟΡΟΟΥΣΑ-ΒΕΡΟΝΙΚΗ- Woman with the Issue of Blood_ St. Veronica , the hemorrhage-Исцеление кровоточивой жены-_veronika133Οι άγιοι απέφευγαν να κάνουν θαύματα, παρά μόνο σε περιπτώσεις για να δείξουν την αγάπη τους προς τον κόσμο και για την ανακούφισι του ανθρωπίνου πόνου. Η πίστις είναι καρπός ψυχικής καθαρότητος.

Η φροντίδα για τον επιούσιο άρτο είναι καθημερινά πιεστική. Όταν ωδήγησε τους Ισραηλίτες στην έρημο ο Θεός, δεν τους εξησφάλισε ψωμί και για τις επόμενες ημέρες, διότι το εξ ουρανού «μάννα» χαλούσε. Οπότε να ζητάμε από τον Κύριο μόνο τον σημερινό άρτο, μας έχει συμβουλεύσει. Ακόμη κι όταν δεν έχουμε να φάμε, να ζούμε και πάλι με την πίστι.

Οι ερημίτες άγιοι έζησαν με μόνη προυπόθεσι την πίστι. Αυτοί επίστευσαν στον λόγο του Κυρίου, έχοντας πρώτα την φροντίδα για την σωτηρία τους και σε δεύτερη θέσι φροντίζοντας για τα αναγκαία της ζωής τους. Γι’ αυτό έφθασαν να λάμπουν σαν τα κρίνα του αγρού στον ουράνιο κόσμο.

Ο Ιησούς προσκλήθηκε κάποτε από τον πόνο κάποιου πατέρα για να του επαναφέρη στην ζωή την κορούλα του, ηλικίας 12 ετών.

Ο Ιησούς αγαπούσε τα παιδιά, γι’ αυτό και επήγαινε κοντά τους με τον πόνο της αγάπης. Επίσης και μία ασθενής γυναίκα τον πλησίασε και του «έκλεψε», θα ελέγαμε, την προσοχή. Να σταθούμε επάνω σ’ αυτό το γεγονός, που είναι μοναδικό στην ζωή του Ιησού. Άραγε από που εγνώριζε αυτή η γυναίκα, ότι αγγίζοντας, σαν τον κλέπτη, το άκρο του ιματίου του Ιησού, θα θεραπευόταν; Το εγνώριζε από την πίστι που είχε στον Χριστό και τελικά δεν εξαπατήθηκε. Οπότε η δύναμις της θεραπείας της προερχόταν από την πνευματική της κατάστασι και με το άγγιγμα σε κάτι το υλικό (φόρεμα του Χριστού), έλαβε κάτι το πνευματικό.
Ο Ιησούς επιθυμεί από τους πιστούς του κόσμου μία βαθειά ειρήνη: την ειρήνη της πίστεως στον Θεό. Αυτό μας δίνει να καταλάβουμε ότι στον κύκλο ενός ειρηνικού ανθρώπου, που έχει τις ρίζες του στον ουρανό, γίνεται και ειρήνη στην γη.

Αν και είσαι επίγειος, για ν’ αποφασίσης να ομολογήσης τον Θεό, θα πρέπει να υπομένης τα πάντα, οποιαδήποτε θυσία και κάθε εμπαιγμό, με μεγάλη χαρά, μέχρις ότου σου ανοίξη ο Θεός τους οφθαλμούς της πίστεως, να σου αποκαλυφθή ο Ιησούς, ο Υιός του Θεού. Αυτός ο οποίος είναι μαζί μας, μέχρι το τέλος των αιώνων.

Όσο άκους τον Θεό, τόσο ακούει και σένα ο Θεός!

Το όνομα Χριστιανός χωρίς χριστιανική ζωή είναι μία υποκρισία.

Χριστιανός είναι εκείνος ο οποίος, όσο είναι δυνατόν στον άνθρωπο, μιμείται τον Κύριο Ιησού: με τα λόγια του, με τα έργα του και με τις σκέψεις του. Για την εκπλήρωσι των εντολών του Θεού χρειάζεσαι την απλότητα.

από το βιβλίο: Βίος, λόγοι και νουθεσίες του Ρουμάνου Γέροντος Αρσενίου Μπόκα (1910-1989), Θεσσαλονίκη 2004. Ἐκδόσεις: Ὀρθόδοξος Κυψέλη.

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής Ζ΄ Λουκά.
(Λουκ. η’ 41-56)

Τω καιρώ εκείνω, άνθρωπός τις προσήλθε τω Ιησού, ω όνομα Ιάειρος, και αυτός άρχων της συναγωγής υπήρχε• και πεσών παρά τους πόδας του Ιησού παρεκάλει αυτόν εισελθείν εις τον οίκον αυτού, ότι θυγάτηρ μονογενής ην αυτώ ως ετών δώδεκα, και αύτη απέθνησκεν. Εν δε τω υπάγειν αυτόν οι όχλοι συνέπνιγον αυτόν. και γυνή ούσα εν ρύσει αίματος από ετών δώδεκα, ήτις ιατροίς προσαναλώσασα όλον τον βίον ουκ ίσχυσεν υπ ουδενός θεραπευθήναι, προσελθούσα όπισθεν ήψατο του κρασπέδου του ιματίου αυτού, και παραχρήμα έστη η ρύσις του αίματος αυτής. και είπεν ο Ιησούς• τις ο αψάμενός μου; αρνουμένων δε πάντων είπεν ο Πετρος και οι συν αυτώ• επιστάτα, οι όχλοι συνέχουσί σε και αποθλίβουσι, και λέγεις τις ο αψάμενός μου; ο δε Ιησούς είπεν• ήψατό μου τις• εγώ γαρ έγνων δύναμιν εξελθούσαν απ’ εμού. ιδούσα δε η γυνή ότι ουκ έλαθε, τρέμουσα ήλθε και προσπεσούσα αυτώ δι’ ην αιτίαν ήψατο αυτού απήγγειλεν αυτώ ενώπιον παντός του λαού, και ως ιάθη παραχρήμα. ο δε είπεν αυτή• θάρσει, θύγατερ, η πίστις σου σέσωκέ σε• πορεύου εις
ειρήνην.

Ετι αυτού λαλούντος έρχεταί τις παρά του αρχισυναγώγου λέγων αυτώ ότι τέθνηκεν η θυγάτηρ σου• μη σκύλλε τον διδάσκαλον. ο δε Ιησούς ακούσας απεκρίθη αυτώ λέγων• μη φοβού• μόνον πίστευε, και σωθήσεται. ελθών δε εις την οικίαν ουκ αφήκεν εισελθείν ουδένα, ει μη Πετρον και Ιωάννην και Ιάκωβον και τον πατέρα της παιδός και την μητέρα. έκλαιον δε πάντες και εκόπτοντο αυτήν. ο δε είπε• μη κλαίετε• ουκ απέθανεν, αλλά καθεύδει. και κατεγέλων αυτού, ειδότες ότι απέθανεν. αυτός δε εκβαλών έξω πάντας και κρατήσας της χειρός αυτής εφώνησε λέγων• η παις, εγείρου. και επέστρεψε το πνεύμα αυτής, και ανέστη παραχρήμα, και διέταξεν αυτή δοθήναι φαγείν. και εξέστησαν οι γονείς αυτής. ο δε παρήγγειλεν αυτοίς μηδενί ειπείν το γεγονός.

Comments are closed.